Arctic Paper Kostrzyn

Komunikat Arctic Paper Kostrzyn S.A. dotyczący Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

26-05-2017
ARCTIC PAPER KOSTRZYN S.A.. pełniący funkcję operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego udostępnia Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD), wypełniając tym samym obowiązek wynikający z art. 9g oraz atr.9d ust.7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 984).

IRiESD z 25 maja 2017 r.
ZAŁĄCZNIK NR 1 do IRiESD APK.
ZAŁĄCZNIK NR 2 do IRiESD APK.
ZAŁĄCZNIK NR 3 do IRiESD APK.
ZAŁĄCZNIK NR 4 do IRiESD APK.

Archiwum

Arctic Paper Kostrzyn

Komunikat Arctic Paper Kostrzyn S.A. dotyczący Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

2011-10-12
ARCTIC PAPER KOSTRZYN S.A. pełniąc funkcję operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego uprzejmie informuje, że zgodnie z komunikatem z dnia 23 września 2011 roku w dniu 11 października 2011 roku zakończył się proces konsultacji projektu nowej Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej („IRiESD”) – wersja 1.0. z dnia 22 września 2011 roku.

Mając na uwadze powyższe oraz obowiązek przedstawienia do zatwierdzenia IRIESD przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, Arctic Paper Kostrzyn S.A. przekazał pismem z dnia 12 października 2011 roku do Prezesa URE wniosek o zatwierdzenie IRiESD – wersja 1.0. z dnia 12 października 2011 roku.

Stosownie do powyższego, na stronie Internetowej Spółki: http://www.arcticpaper.com/osd została udostępniona IRiESD – wersja 1.0. z dnia 12 października 2011 roku, która została przekazana do zatwierdzenia przez Prezesa URE wraz z Raportem z procesu konsultacji IRiESD.

Plik do pobrania (PDF) IRiESD – wersja 1.0 z 12 października 2011r.

Plik do pobrania (PDF) Raport z procesu konsultacji IRiESD.

INFORMACJA O STRUKTURZE PALIW I INNYCH NOŚNIKÓW ENERGII PIERWOTNEJ ZUŻYWANYCH DO WYTWORZENIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ W 2013 R. ORAZ O WPŁYWIE WYTWORZENIA TEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA ŚRODOWISKO (PDF).