Arctic Paper S.A.

Struktura akcjonariatu

Nazwa akcjonariusza Liczba akcji Udział w kapitale zakładowym
Thomas Onstad
5.848.658 8,44%
Nemus Holding AB
40.006.449 57,74%*
Håfreströms Företagspark AB 1.350.000 1,95%*
Pozostali akcjonariusze 22.082.676 31,87%
Ogółem 69.287.783 100,00%


*posiadane pośrednio przez Thomas Onstad zgodnie z zawiadomieniem z dnia 10.07.2015 r.