Arctic Paper S.A.

Struktura akcjonariatu

Nazwa akcjonariusza Liczba akcji Udział w kapitale zakładowym
Thomas Onstad
6.073.658 8,77%
Nemus Holding AB
40.231.449 58,06%*
Håfreströms Företagspark AB 900.000 1,30%*
Pozostali akcjonariusze 22.082.676 31,87%
Ogółem 69.287.783 100,00%


*posiadane pośrednio przez Thomas Onstad