Miljø

Miljø politik

Vores papirfabrikker ligger i smukke naturområder tæt ved vandløb. Derfor har det altid været naturligt for os at tænke økologisk. I alt hvad vi foretager os, overvejer vi først beskyttelse af miljøet, begrænsning i brugen af ressourcer og energi og finder måder, hvorpå vi kan opretholde en bæredygtig udvikling.

Vores miljøpolitik stiller høje krav
Alle tiltag tager udgangspunkt i vores miljøpolitik; alle virksomheder i vores koncern skal aktivt opretholde et godt internt og eksternt miljø. Før der træffes beslutninger om investeringer eller procesændringer, skal det nøje vurderes hvilke konsekvenser, de har for miljøet. Dette gøres i et samarbejde mellem virksomhedens ledelse, medarbejderne og de lokale myndigheder.

Det, vi gør, gør vores leverandører også
De krav vi stiller til os selv, stiller vi også til vores leverandører. Den miljøvenlige tankegang skal i så høj grad som muligt også gælde uden for vores virksomhed. I hvert led i kæden, lige fra udvælgelsen af råvarer til leverandører, skal vores høje krav efterleves.

Arctic Papers miljøpolitik
Koncernen tilstræber i sine aktiviteter at fremme beskyttelse af miljøet, en effektiv udnyttelse af ressourcer og energi og en bæredygtig udvikling. Bestyrelsen, koncernledelsen og fabriksledelsen deler det overordnede ansvar for miljøspørgsmål. Den enkelte fabriksleder er i sidste instans ansvarlig for det løbende miljøarbejde.

Hver virksomhed i koncernen skal arbejde for at opretholde et godt eksternt miljø og et godt arbejdsmiljø. Virksomhederne skal løbende arbejde på at forbedre det interne og eksterne miljø inden for rammerne af, hvad der teknisk og økonomisk set er muligt.

I hvert trin i processen – fra indkøb af råvarer til produktion til kvalitetsudvikling, marketing og distribution til vores slutkunder – skal det overordnede mål altid være: mindst mulig miljømæssig påvirkning af vand, luft, jord og lavest mulige støjniveauer.

Ved indkøb af papirmasse, forhører vi os altid forinden, om oprindelsen af det træ, der bruges i fremstillingen af papirmassen. Når vi udvælger papirmasse, søger vi først og fremmest papirmasse fra bæredygtige skovbrug. Derfor foretrækker vi at indkøbe papirmasse fra certificeret skovbrug i det omfang, det er tilgængeligt.

Inden der træffes beslutninger om nye investeringer, nye eller ændrede processer eller større ændringer i fremstillingsmetode, skal forhold vedrørende arbejdsmiljøet og det eksterne miljø undersøges i form af en vurdering af virkningerne for miljøet (VVM) og dernæst evalueres i samarbejde med ledelse, myndigheder og medarbejdere. Ved markedsføring af koncernens produkter tages de miljømæssige faktorer med i overvejelserne.

Koncernen skal foretage langsigtet miljøplanlægning og overvåge udviklingen heraf både i Sverige, Polen og på internationalt plan, samt overvåge og deltage i forskningsprojekter inden for dette område. Koncernen skal være åben og objektiv i sin behandling af interne og eksterne miljøspørgsmål.

Arctic Paper, 29. januar 2014
Wolfgang Lübbert, CEO