Presentations

Monday, 16 Nov, 2020

Presentation of Q3 2020 results

Thursday, 20 Aug, 2020

Presentation of Q2 2020 results

Thursday, 14 May, 2020

Presentation of Q1 2020 results

Thursday, 26 Mar, 2020

Presentation of Q4 2019 results

Tuesday, 19 Nov, 2019

Presentation of Q3 2019 results

Thursday, 5 Sep, 2019

Presentation of Q2 2019 results

Wednesday, 29 May, 2019

Presentation of Q1 2019 results

Tuesday, 19 Mar, 2019

Presentation of Q4 2018 results

Friday, 9 Nov, 2018

Presentation of Q3 2018 results

Wednesday, 29 Aug, 2018

Presentation of Q2 2018 results

Monday, 14 May, 2018

Presentation of Q1 2018 results

Thursday, 16 Nov, 2017

Presentation of Q3 2017 results

Tuesday, 29 Aug, 2017

Presentation of 1H 2017 results

Tuesday, 16 May, 2017

Presentation of Q1 2017 results

Wednesday, 29 Mar, 2017

Presentation of Q4 2016 results

Thursday, 10 Nov, 2016

Presentation of Q3 2016 results

Monday, 16 May, 2016

Presentation of 1Q 2016 results