Presentations

lundi, 16 nov., 2020

Presentation of Q3 2020 results

jeudi, 20 août, 2020

Presentation of Q2 2020 results

jeudi, 14 mai, 2020

Presentation of Q1 2020 results

jeudi, 26 mars, 2020

Presentation of Q4 2019 results

mardi, 19 nov., 2019

Presentation of Q3 2019 results

jeudi, 5 sept., 2019

Presentation of Q2 2019 results

mercredi, 29 mai, 2019

Presentation of Q1 2019 results

mardi, 19 mars, 2019

Presentation of Q4 2018 results

vendredi, 9 nov., 2018

Presentation of Q3 2018 results

mercredi, 29 août, 2018

Presentation of Q2 2018 results

lundi, 14 mai, 2018

Presentation of Q1 2018 results

jeudi, 16 nov., 2017

Presentation of Q3 2017 results

mardi, 29 août, 2017

Presentation of 1H 2017 results

mardi, 16 mai, 2017

Presentation of Q1 2017 results

mercredi, 29 mars, 2017

Presentation of Q4 2016 results

jeudi, 10 nov., 2016

Presentation of Q3 2016 results

lundi, 16 mai, 2016

Presentation of 1Q 2016 results