Fortsatt lønsomhet og en positiv trend for Arctic Paper, viser finansielt resultat for Q2

ARCTIC PAPER-koncernen första halvåret 2014:

Finansiellt resultat för Q2 visar fortsatt lönsamhet och en positiv trend

Arctic Paper koncernen redovisar ett positivt finansiellt resultat för andra kvartalet 2014 och därmed fortsätter den lönsamma trenden från första kvartalet. Det innebär att första halvåret 2014 ger ett avsevärt bättre resultat än motsvarande period 2013. Koncernens EBITDA ökade med PLN 65,5 m till PLN 101,2 m en ökning med 183 % jämfört med första halvåret 2013. Koncernens nettoresultat om PLN 22,4 m skall jämföras med en förlust första halvåret 2013 om PLN 97,9 m (delvis beroende på nedskrivningar som gjordes första halvåret 2013). Försäljningsintäkterna för första halvåret 2014 minskade något (1,7 %) och uppgick till PLN 1 558,4 m.

Förutom de externa faktorernas gynnsamma utveckling av massapris och växelkurser, indikerar dessa positiva siffror att de interna åtgärder koncernen vidtagit, i Arctic Paper och Rottneros, börjar få effekt.

På pappersmarknaden (exkluderat Rottneros) redovisar Arctic Paper konstruktiva och lönsamma siffror, med ett EBITDA om PLN 63,3 m, jämfört med PLN 32,0 m första halvåret 2013 (en ökning med 97,3%). Nettoresultatet blev PLN 5,4 m (jämfört med en förlust om PLN 82.5 m samma period 2013, vilket relaterades till nedskrivningar). Försäljningsintäkten för första halvåret 2014 blev PLN 1 181,2 m, jämfört med PLN 1 215,4 m motsvarande period 2013.

Enligt Euro-Graph i juni 2014 fortsatte prisnedgången på denna mycket konkurrensutsatta marknad i andra kvartalet. Det innebar att de genomsnittliga priserna i slutet av juni (jämfört samma månad 2013) var 5.1% lägre för bestruket papper och 4.7% lägre för obestruket papper. Dock växte marknaden något under första halvåret 2014 (0.7 %) jämfört med första halvåret 2013.

Nyttjandegraden av Arctic Papers produktionskapacitet låg kvar på 93 % i andra kvartalet (samma som första kvartalet 2014). Det innebär att nyttjandegraden i första halvåret 2014, 93 %, är en ökning med 1.5 % jämfört med sex månadsperioden dessförinnan.

”Vi är långsiktiga och vet att vi har en svår och krokig väg framför oss” säger Wolfgang Lübbert, CEO Arctic Paper. ”Vi tror inte på några ”quick fixes”. Hitintills beror vår utveckling och våra framsteg, vid sidan av gynnsamma externa faktorer, på fortsatta kostnadsåtgärder och extremt fokus på försäljning och kundnytta.”

De positiva förändringarna av marknadspriser avseende massa (nedgång för BHKP, vilket gynnar Arctic Paper, och ökning för NBSK, vilket gynnar Rottneros), som har löpt sedan fjärde kvartalet 2013, fortsatte i andra kvartalet 2014. För Arctic Paperkoncernen, hade denna utveckling, i kombination med positiva växelkurser (främst den försvagade svenska kronan), en supporterande inverkan.

CEO Wolfgang Lübbert adderade, ”Koncernens arbete fortsätter att ha fokus på Stabilitet och Mobilitet. Stabilitet i finansiella termer innebär en solid bas och låga lånekostnader och Mobilitet i vårt agerande på marknaden betyder innovation, produktutveckling och snabba produktlanseringar. Detta arbete och denna process kommer att ta tid men vårt mål är tydligt.”

Omstruktureringsprocessen, som påbörjades under andra halvåret 2013 fortsätter med full kraft, med ökad operativ effektivitet och kostnadsreduktion som primära delmål. Det övergripande målet är att stärka koncernens finansiella situation.

”Implementeringen av vår strategi med målet att skapa en solid finansiell bas kommer att ta tid. Minskad skuldbörda och våra optimeringsåtgärder kommer att bidra till att nå målet. På en marknad som fortsätter vara tuff och turbulent kommer vi att behöva tålamod, uthållighet och inte minst snabba åtgärder för att uppfylla våra kunders behov. Därigenom säkerställer vi att det första halvårets lönsamma resultat är mer än en indikation på att vi rör oss i rätt riktning.” avslutade CEO Wolfgang Lübbert. 

Utvalda finansiella resultat - Arctic Paper-koncernen (inkluderande Rottneros) första halvåret 2014

PLN ’000

1H 2014 

1H 2013*

Förändring (%)

2Q 2014

Försäljnings-intäkter 

1 558,375

 

1 586,007

 

– 1,7%

753,883

 

EBITDA

101,209

 

35,714

 

+183,4%

52,820

 

Operativt resultat (förlust) 

43,543

 

(94,836)

 

-

24,218

 

Netto resultat (förlust) 

22,383

 

(97,932)

 

-

13,475

 

 

Utvalda finansiella resultat - Arctic Paper (exkluderat Rottneros) första halvåret 2014

PLN ’000

1H 2014 

1H 2013*

Change (%)

2Q 2014

Försäljnings-intäkter 

1 181,203

 

1 215,435

 

– 2,8%

564,587

 

EBITDA

63,315

 

32,088

 

+97,3%

31,279

 

Operativt resultat (förlust) 

20,797

 

(79,291)

 

-

10,141

 

Netto resultat (förlust) 

5,369

 

(82,457)

 

-

3,043

 

 

*Den 30 juni 2013 gjorde bolaget en nedskrivning för försämrade icke-finansiella tillgångar i Arctic Paper Grycksbo totalt PLN 66,6m, vilket påverkat EBIT om - PLN 66,6m, och nettoresultatet om - PLN 54m. Nedskrivningarna var av redovisningskaraktär och påverkade inte den löpande verksamheten i koncernen.

För ytterligare information:

Wolfgang Lübbert
CEO, Arctic Paper S.A.
tel. (+49) 40 51 48 5310
e-mail:
Wolfgang.Luebbert@arcticpaper.com 

Per Skoglund
COO,
Arctic Paper S.A.
tel. (+46) 31 63 1703
e-mail:
Per.Skoglund@arcticpaper.com

 

 


 

ARCTIC PAPER S.A. är den näst största europeiska leverantören av bulkigt bokpapper räknat i produktionsvolym, och en av de ledande tillverkarna av högkvalitativt grafiskt finpapper. Koncernen producerar bestruket och obestruket träfritt papper, samt obestruket trähaltigt papper för tryckerier, bokförlag, tidningsutgivare, reklamproducenter och pappersdistributörer. Koncernens produktportfölj inkluderar välkända varumärken som Amber, Arctic, G-Print, Munken, Pamo och L-Print, samt AP-Tec.

I koncernen finns fyra europeiska pappersbruk: i Sverige: Arctic Paper Munkedals och Arctic Paper Grycksbo; i Polen: Arctic Paper Kostrzyn och i Tyskland Arctic Paper Mochenwangen.

Den totala produktionskapaciteten för de fyra bruken överstiger 800,000 ton papper per år.

  • Arctic Paper Kostrzyn har en produktionskapacitet på cirka 275,000 ton per år och producerar huvudsakligen obestruket, träfritt papper för tryckning av böcker, broschyrer, blanketter och kuvert.
  • Arctic Paper Munkedals har en produktionskapacitet på cirka 160,000 ton per år och producerar huvudsakligen högkvalitativt obestruket träfritt papper, huvudsakligen använt till böcker och reklambroschyrer.
  • Arctic Paper Mochenwangen har en produktionskapacitet på cirka 95,000 ton per år och producerar huvudsakligen obestruket trähaltigt papper, huvudsakligen använt till böcker och flyers.
  • Arctic Paper Grycksbo har en produktionskapacitet på cirka 265,000 ton per år och producerar högkvalitativt bestruket papper som används för tryckning av kartor, böcker, magasin, affischer och direktreklam.

Koncernen är också huvudägare i Rottneros AB bestående av två svenska massabruk;

  • Massabruket i Vallvik har en produktionskapacitet på cirka 240,000 ton per år och producerar två typer av långfibrig sulfatmassa samt blekt och oblekt sulfatmassa.
  • Massabruket i Rottneros har en produktionskapacitet på cirka 170,000 ton per år och producerar huvudsakligen två sorters mekanisk massa: slipmassa och CTMP.

En viktig del av Arctic Paper är de distributionsföretag och försäljningskontor som hanterar distributionen av papper och marknadsför koncernens produkter. Koncernen har för närvarande 15 distributionsföretag och försäljningskontor i Europa vilket ger tillgång till samtliga europeiska marknader och säkerställer 20 procent av den europeiska marknaden för bulkigt bokpapper. Arctic Paperkoncernen har cirka 1600 medarbetare, exklusive Rottneros AB. Bolagets huvudkontor ligger i Polen.

Största aktieägare i Arctic Paper S.A. är det svenska bolaget Trebruk AB (tidigare Arctic Paper AB) som har en ägarandel om 59,7 procent av samtliga utestående aktier. Arctic Paper-koncernen har varit noterat vid Warzawabörsen sedan oktober 2009 och sedan december 2012 på NASDAQ OMX i Stockholm.

mandag, 1 sep, 2014