Arctic Paper Norge

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

Alle priser i prisboken er oppgitt ekskl. mva
Vi forbeholder oss retten til å regulere prisene med hensyn til endriger i kostnader og valutakurser.

1. BESTILLINGSALTERNATIVER
Arctic Paper AS tilbyr standard artikler fra lager. I tillegg kan vi levere fabrikasjonsordre med direkte forsendelse fra fabrikk.
On-Demand er levering av kundens eksakte ønske om antall ark –  minimum 100 ark, som leveres løst på pall og ikke kan returneres.
Gjelder kun for utvalgte kunder med avtale.

2. KVANTUMSTOLERANSER
En ordre for papir og kartong som ikke er lagervare, skal anses som riktig levert dersom selgeren leverer kjøperen vare som i kvantum ikke avviker fra de toleransegrenser som er angitt nedenfor. Omfatter en leveranse flere partier, skal hvert parti bedømmes for seg.

a) For flatevekter til og med 180 g/m2:
Bestilt kvantum:      Tillatte toleranser:
1–5 tonn                 +/- 10,0 %
5–10 tonn               +/- 7,5 %
10–100 tonn            +/- 5,0 %
>100 tonn              +/- 3,0 %

b) For flatevekter over 180 g/m2:
Bestilt kvantum:      Tillatte toleranser:      
<5 tonn                  +/- 15,0 %
5–15 tonn               +/- 10,5 %
>15 tonn                +/- 5,0 %

Har kjøperen foreskrevet en maksimums- eller en minimumsvekt uten toleransemargin, fordobles de toleranser som er angitt under a) og b) henholdsvis nedover eller oppover.

3. FLATEVEKTSTOLERANSER
Et parti papir eller kartong ansees å være kontraktsmessig levert når:

a) Forholdet mellom den virkelige og bestilte flatevekt er innenfor de toleranser som er fastsatt i tabellene

a) og b) i pkt. 2 for henholdsvis papir og kartong, og når:

b) Analyseresultatet for de individuelle enheter ikke avviker fra den bestilte flatevekt med mer enn de toleranser som er fastsatt i nedenforstående tabell for ett (1) tonn. Dersom en leveranse består av to eller flere partier, må den virkelige flatevekt fastslås for hvert parti.
Papirets    Trykk- og skrivepapir, Andre papir-
vekt i tonn       35-80 g/m       kvaliteter i %
< 1              +/-  5,0                  +/-  7,0    
5                 +/-  3,6                  +/-  5,1    
10               +/-  3,2                  +/-  4,4    
20               +/-  2,7                  +/-  3,8    
50               +/-  2,3                  +/-  3,2    
100             +/-  2,0                  +/-  2,8    
500             +/-  1,4                  +/-  2,0    
For partier i mellomliggende tonnasje skal toleransen beregnes ved lineær interpolasjon. For selgerens standard lagersortiment gjelder, uavhengig av partiets størrelse, toleransegrensen for 10 tonn.

4. FORMATTOLERANSER
En leveranse av papir eller kartong anses å være kontraktsmessig utført om det leverte formatet, (ved arkleveranser: lengde og bredde, ved rulleleveranser: bredde), ikke avviker fra det bestilte formatet med mer enn nedenfor nevnte toleranser:
ARK:   +/- 0,4%, dog maksimum +/- 2mm
Rull:  med renskårne kanter: +/- 2mm
For formularpapir i ruller gjelder særskilt avtalte bestemmelser. Minst 95 % av de prøver som foretas må være innenfor disse toleranser.

5. FABRIKASJONSBETINGELSER
Med fabrikasjonsordre menes en bestilling av andre spesifikasjoner enn det fabrikkene lagerfører. Leveringstiden er avhengig av fabrikkens ordresituasjon og kjøreprogram. En fabrikasjonsordre krever samme kvalitet, overflate, flatevekt og farge for hele bestillingen. Om ikke annet oppgis, er kvantumsgrensen for fabrikasjoner minst 2,5 tonn pr. spesifikasjon. Med mindre det er inngått en særskilt avtale mellom selger og kjøper, leveres fabrikasjoner i ett (1) parti til en adresse.

6. BETALINGSBETINGELSER
Selgeren forbeholder seg retten til å foreta løpende kredittvurdering av sine kunder.

A)  KREDITTSALG
– Netto pr. 30 dager
– Ved betaling etter forfall beregnes forsinkelsesrente den til enhver tid lovbestemte rente-sats.
– Dersom betaling ikke finner sted ved forfall, har selgeren rett til å stoppe leveranser og /eller inndra innvilget kreditt.
– Konkurs, akkord eller enhver annen betalingsinnstilling berettiger selgeren til å annullere kontrakt eller ordre.

B) KONTANTSALG
– Godkjent betaling er betaling over nettbank med kvittering for utført oppdrag i norske banker.
– Selgeren forbeholder seg retten til å underkjenne betaling over nettbank dersom  kjøper tidligere har sendt kvittering uten dekning.

7. SALGSPANT
Selgeren har panterett i de leverte varene inntil kjøpesummen med eventuelle tillegg av renter/omkostninger er betalt.

8. RETURER
Kjøper kan ikke kreve å få returnert bestilte, fullgode varer. Etter selgers godkjennelse kan dog retur skje innen 14 dager. Det gjelder varer fra lager. Varene må være uskadet og returen må kun bestå av hele forpakninger.  Kreditering skjer etter fakturert pris med fratrekk av 20% (minimum kr 400.-). On Demand-orde kan ikke returneres.

9. REKLAMASJONER
Transportskader som er synlige ved mottagelsen må noteres på fraktbrev og meldes oss umiddelbart. Kjøperen er forpliktet til å undersøke kvaliteten av den  leverte vare før den bearbeides videre. Hvis kvaliteten ikke er i samsvar med bestilte kvalitet,eller kjøperen har grunn til å anta at varens kvalitet er slik at den kan gi vanskeligheter ved den videre bearbeidelse,  skal kjøperen ikke begynne å bearbeide varen før selgeren har gitt skriftlig tillatelse. Hvis  kjøperen skulle finne feil eller mangler ved varen under bearbeidelse, plikter han, uten opphold, å underrette selger om dette skriftlig. Enhver fortsettelse av bearbeidingen uten selgers godkjennelse skjer på egen risiko. Kjøper kan ikke holde tilbake betaling ved eventuell tvist knyttet til leveransen.

10. FRITAKELSE FRA LEVERINGS- OG KONTRAKTSPLIKT
Force majeure foreligger når:
– Selgers levering hindres av omstendigheter utenfor selgers kontroll, så som: streik, lockout, brann, krig, indre uroligheter eller andre forhold som forhindrer levering av varer på vanlig måte.
– Selgers levering hindres ved at den fabrikk som skal levere varen hindres i å levere på grunn av andre omstendigheter. Så som: mangel på arbeidskraft, råstoff, energi eller vann, flom eller andre forhold som forhindrer fabrikasjon av varene på vanlig måte.
Foreligger force majeure, skal selgeren øyeblikkelig varsle kjøperen om dette, samt hvilke omstendigheter som foreligger, når hindringen inntrådte og om hindringens opphør.

11. VOLDGIFTSDOM
Tvist angående gyldighet, tolkning eller anvendelse av inngått avtale eller som utspringer fra eller har sammenheng med forhold under denne avtale, skal ikke henskytes til domstol, men avgjøres av voldgiftsmann i henhold til gjeldende lov om voldgift. Gjelder saken betaling av forfalt fordring, skal selger ikke være forhindret fra å bringe den inn for vanlig domstol.

12. SORTIMENTS- OG PRISENDRINGER
Vi tar forbehold om sortiments- og prisendringer.
Det tas forbehold om eventuelle trykkfeil.

Pr. november 2014

REKLAMASJONSBEHANDLING
Det foregår et kontinuerlig forbedringsarbeid på våre fabrikker, men til tross for dette kan det oppstå feil. Følg reglene og rutinene nedenfor ved transportskader eller kvalitetsfeil.
Papiret skal ved reklamasjon settes til side og man skal stoppe produksjonen. Arctic Paper tar ikke ansvar for eventuelle følgeskader dersom papiret likevel benyttes etter en rapportert reklamasjon.

TRANSPORTSKADE
1A. Skriv skadens type og omfang på fraktbrevet.
1B. Direkte ved ankomst, få sjåføren til å skrive under på fraktbrevet med noterte kommentarer.
2. Lag dine egne notater om tidspunkt, ordrenummer, antall skadde paller, skadetype og annet som kan være viktig. Hvis det er mulig, ta gjerne bilder.
3. Meld skaden til vårt salgskontor snarest mulig.
4. vent på beskjed fra vårt salgskontor. Vi sørger for eventuell returtransport.

KVALITETSFEIL
1. Hvis du oppdager feil, ta vare på palleetiketter og noter opplysninger som er viktige for å identifisere papiret og feilen, og for å finne fram til feilens årsak og opprinnelse. Under opplysninger nedenfor finner du alle opplysninger som er nødvendige for oss for å få til en så riktig og rask reklamasjonsbehandling som mulig.
2. Hvis det er nødvendig med et besøk, skal Arctic Paper kontaktes, og vi arrangerer et besøk av en av oss samt eventuelt en fra vår tekniske kundeservice.
3. Dersom besøket ikke skjer omgående, er det viktig at du tar vare på leveringsdokumenter og pall/rulleetiketter. Skriv en kort rapport og send den til oss sammen med papirprøver, etiketter og eventuelle omkostningskrav.
4. Papirprøvene må være både utrykte og trykte. I enkelte tilfeller kan vi ha behov for ytterligere prøvematerialer som tapeavtrekk og fuktevanns-prøve. Kontakt oss dersom du er usikker på hva og hvordan du skal sende.
5. Når vi har mottatt materialet, foretar vi en grundig undersøkelse som skal gi svar på følgende spørsmål:
Hva er feil? Hvordan har feilen oppstått? Hvordan kan de unngås i fremtiden?
6. En reklamasjon skal være besvart og avsluttet innen 30 dager, fra vi har mottatt materialet, med mindre det foreligger helt spesielle forhold. Dersom det er aktuelt med returfrakt/kreditnota, sørger vi for det.

OPPLYSNINGER VI TRENGER I REKLAMASJONSBEHANDLING
1. Ordrenummer
2. Etiketter og kontrollsedler; pall nr, cut nr, rull nr, er veldig viktig for identifisering.
3. Dato, hvor problemet oppsto og hvor det ble meldt.
4. Trykte og utrykte prøver som tydelig viser feilen, Ta alltid av flere ark av begge deler.
5. Leveringsdato (når ankom papiret)
6. Levert og reklamert antall ark eller ruller.
7. Dato for eventuelt besøk og av hvem.
8. Dersom et «konkurrerende papir fungerer» med samme trykk, skal også ark av dette tas av.
9. Det skal alltid tas «tape-avtrekk» når feilen har med papirets overflate å gjøre (overflateslipp og lignende.) Tapen skal alltid settes på en klar plastfolie.
10. Trykkemaskinen (type, alder, format, antall farger osv)
11. Fargetyper og fargerekkefølge
12. Tilsetningsstoffer i farge og fuktevann.
13. Duker og plater.
14. Andre opplysninger om trykkemaskin (IR, UV, de-curler osv)
15. Trykkhastighet (web: antall 8-, 16- eller 32-siders ark pr time.)
16. Ovn type og lengde (web).
17. Temperatur i ovn og banetemperatur etter ovn (web).
18. Antall kjølevalser og banetemperatur etter kjølestativ (web).
19. Temperatur og relativ fuktighet i lokalet.
20. Hvor i trykkemaskinen oppsto problemet, og hvordan ble det oppdaget? Ved hvilket trykkverk? Over- eller underside?
21. Beskriv med ord problemet så presist som mulig.
22. Hva er gjort for å løse problemet?
23. Skal noe returneres til fabrikken?
24. Hva er det endelige og totale omkostningskravet?

Pr oktober 2013