Miljø

Miljø policy

Papirfabrikkene våre ligger i vakre naturområder, tett ved elver. Det er årsaken til at en økologisk tankegang har blitt en del av vår natur. Alt vi gjør, vurderes først ut ifra tanken om beskytte miljøet for å begrense bruken av ressurser og energi og finne måter å opprettholde en bærekraftig utvikling.

 Vi har en krevende policy
Alle våre tiltak er basert på vår miljø policy: Hver eneste bedrift i konsernet skal aktivt satse på å bevare et godt ytre og indre miljø. Før det tas noen beslutning om investering eller endring av prosesser, skal miljøkonsekvensene evalueres grundig. Dette skal gjøres i samarbeid mellom bedriftsledelsen, de ansatte og de lokale myndighetene.

 Det vi gjør,  gjør våre leverandører
Kravene vi stiller til oss selv, skal også omfatte våre leverandører. Vår miljøtankegang skal så langt som mulig gjelde utenfor bedriften vår. Hvert trinn i kjeden, fra anskaffelse av råvarer til leverandører, må oppfylle våre strenge krav.

  Arctic Papers miljøpolitikk
I sin virksomhet går konsernet inn for å beskytte miljøet, oppnå en effektiv utnyttelse av ressurser og energi og fremme en bærekraftig utvikling. Styret, konsernledelsen og fabrikkledelsen deler det generelle ansvaret for miljøspørsmålene. Hver enkelt fabrikksjef har det endelige ansvaret for det til enhver tid pågående miljøarbeidet.

 Hver bedrift i konsernet må bidra for å opprettholde et godt ytre miljø og et godt arbeidsmiljø. Bedriftene må kontinuerlig iverksette tiltak for å forbedre det indre og ytre miljøet innen rammene av det som er teknisk og økonomisk mulig.

På hvert trinn i prosessen, fra innkjøp av råvarer for produksjonen til kvalitetsutvikling, markedsføring og distribusjon til sluttkundene, skal det generelle målet være minst mulig miljøpåvirkning på vann, luft, jord og lydnivå.

 Konsernets innkjøp av masse skjer etter at vi har undersøkt opprinnelsen til det råstoffet som brukes til å fremstille massen. Når vi velger masse, er målet at vi skal kjøpe masse fra bærekraftige skoger. Derfor foretrekker vi å kjøpe masse som kommer fra sertifisert skogbruk, når slik masse er tilgjengelig.

 Før det tas beslutninger om nye investeringer, nye eller endrede prosesser eller store endringer i produksjonsprosessen, må spørsmål som gjelder arbeidsmiljøet og det ytre miljøet, være vurdert i form av en miljøpåvirkningsanalyse og evaluert i samarbeid med ledelse, myndigheter og ansatte. Miljøfaktorer tas i betraktning når konsernets produktet blir markedsført.

 Konsernet skal foreta langsiktig miljøplanlegging og overvåke utviklingen i miljøsaker både i Sverige, Tyskland og Polen og i internasjonal målestokk, samt overvåke og delta i forskningsprosjekter på dette området. Konsernet skal ha en åpen og objektiv tilnærming til intern og ekstern miljøinformasjon.