Miljø

Etiske regler (Code Of Conduct)


Arctic Papers etiske retningslinjer beskriver de grunnleggende reglene for oppførsel som gjelder for alle Arctic Paper ansatte og alle som representerer Arctic Paper. Vi vil arbeide for en rettferdig og etisk oppførsel mot alle våre interessenter. Dette betyr at:

• Arctic Paper ansatte skal søke ærlighet og integritet i alle avtaler med andre ansatte, kunder, leverandører, andre forretningspartnere, lokalsamfunn og myndigheter.

• Hverken Arctic Paper eller noen av dets ansatte kan tilby eller motta ulovlige eller upassende kompensasjon eller kickbacks og ikke bli involvert i noen form for korrupsjon.

• Arctic Paper vil overholde gjeldende antitrust- og konkurranselover, og kan ikke delta i noen aktiviteter som begrenser frihandel og konkurransehemmende virksomhet.

• Arctic Paper ansatte bør unngå å sette seg i situasjoner hvor kollegaer, familie eller økonomiske interesser kan komme i konflikt med Arctic Paper. I situasjoner der en slik interessekonflikt kan oppstå  skal
arbeidstakeren avklare dette og søke godkjenning fra sine overordnede.

• Arctic Paper-ansatte må overholde alle fysiske og immaterielle rettigheter. Dette betyr at de er forpliktet til å respektere og beskytte Arctic Paper fysiske og intellektuelle eiendomsrettigheter, og at de ikke bør engasjere seg i aktiviteter som bryter andre organisasjoners eller enkeltpersoner immaterielle rettigheter.

• Arctic Paper arbeider etter en åpen og transparent kommunikasjon, i henhold til kommersiell konfidensialitet. Arctic Paper vil gjelde riktig markedsføring og support til  kunder og andre samarbeidspartnere med saklig og objektiv informasjon om våre produkter og tjenester.

• Arctic Paper vil gi tilstrekkelig kundeservice og support, og behandle eventuelle klager og tvister i henhold til gjeldende praksis og gjeldende lover.

• Arctic Paper respektere vern av personopplysninger for enkeltpersoner (ansatte eller tredjeparter) og for å beskytte slik informasjon ved å ta nødvendige og ryddige forholdsregler. Ingen av Arctic Papers ansatte kan, uten å innhente nødvendig tillatelse til å få tilgang til, endre, distribuere eller bruke personlig informasjon til andre formål enn det som er tillatt ved lov. Arctic Paper vil vise åpenhet overfor sine ansatte og tredjeparter i utviklingen av og med metoder for innsamling og bruk av personlige opplysninger.

•Arctic Paper ansatte som blir oppmerksom på brudd av loven eller denne politikken skal umiddelbart rapportere det til sine overordnede.

Januar 2017

-----------------------------------------
Per Skoglund, CEO
Arctic Paper S.A.