ARCTIC PAPER PRZEDŁUŻA OKRES ZAPISÓW W WEZWANIU NA AKCJE ROTTNEROS DO 2 STYCZNIA 2013, SPÓŁKA ZADEBIUTUJE NA GIEŁDZIE NASDAQ OMX W SZTOKHOLMIE 20 GRUDNIA TEGO ROKU

Niniejszy komunikat prasowy nie może być, bezpośrednio ani pośrednio, przedmiotem dystrybucji lub publikacji w Australii, Hongkongu, Japonii, Kanadzie, Nowej Zelandii, Republice Południowej Afryki i Stanach Zjednoczonych. Wezwanie nie jest skierowane do osób w tych krajach ani w innych jurysdykcjach, w których udział w wezwaniu wymagałby sporządzenia dodatkowej dokumentacji, dokonania stosownych zgłoszeń lub podjęcia innych działań oprócz działań wymaganych na mocy szwedzkich przepisów prawa.

Arctic Paper S.A., jeden z wiodących w Europie producentów objętościowego papieru książkowego oraz wysokogatunkowego papieru graficznego, zdecydował o przedłużeniu, do 2 stycznia 2013 roku, na tych samych warunkach, okresu zapisów w ramach wezwania na akcje szwedzkiej spółki Rottneros AB. W efekcie wezwania, które trwało od 22 listopada do 12 grudnia tego roku, spółka objęła 38,8% akcji Rottneros.

Akcjonariusze Rottneros złożyli zapisy opiewające łącznie na 59.159.806 akcji Rottneros. Zamiana akcji Rottneros na akcje Arctic Paper została zaakceptowana przez ponad 4 296 akcjonariuszy reprezentujących łącznie 57.177.048 akcji Rottneros. Natomiast ekwiwalent pieniężny w zamian za akcje Rottneros w pierwszym okresie wezwania został zaakceptowany przez akcjonariuszy uprawnionych łącznie z 1.782.758 akcji Rottneros o łącznej wartości 3.976.143,40 SEK (1.869.185 PLN).

Arctic Paper, spełnił wszystkie wymogi formalne związane z wezwaniem. Spółka planuje, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, zadebiutować na giełdzie NASDAQ OMX w Sztokholmie 20 grudnia 2012 roku. Tym samym Grupa Arctic Paper, jako pierwsza polska spółka, będzie notowana równolegle na giełdach w Warszawie oraz Sztokholmie.

Rottneros posiadał przed wezwaniem 16 453 akcjonariuszy, czyli była i wciąż jest to spółka z bardzo rozproszonym akcjonariatem, którego bardzo istotną część stanowią inwestorzy indywidualni. W trakcie wezwania staraliśmy się dotrzeć do wszystkich inwestorów, jednak założone 3 tygodnie okazały się niewystarczające. Dlatego też zdecydowaliśmy się na przedłużenie okresu obowiązywania wezwania, na tych samych warunkach, do 2 stycznia 2013 roku - powiedział Michał Jarczyński, Prezes Zarządu Arctic Paper SA.

Obecnie, w wyniku wezwania, jesteśmy już największym akcjonariuszem Rottneros z ponad 38,8-proc. udziałem, jednak nie jest on wystarczający do przeprowadzenia pełnej integracji. Docelowo chcemy włączyć Rottneros w skład grupy Arctic Paper. Naszym celem jest osiągnięcie pełnej integracji obu podmiotów, dzięki którym będziemy w stanie zrealizować założone efekty synergii na poziomie około 80 milionów SEK (39 milionów PLN) . Połączenie obu firm znacznie zmniejszy naszą wrażliwość na zmienność cen na rynku celulozy oraz w większym stopniu niż dotychczas będziemy w stanie ograniczyć ryzyko walutowe, dzięki zmniejszonej ekspozycji na waluty pozaeuropejskie, szczególnie USD. Przewidujemy, że przełoży się to na większą przewidywalność wyników finansowych Grupy w przyszłości. Połączona Grupa będzie miała również znacznie większe możliwości rozwoju nowych produktów w segmentach innych niż papiery graficzne, oraz dostęp do stabilnego i dojrzałego skandynawskiego rynku kapitałowego - dodał Michał Jarczyński. 

1 średni kurs wymiany ogłoszony przez Centralny Bank Szwecji (Riksbanken) w dniu 6 listopada 2012 (ostatni dzień roboczy poprzedzający ogłoszenie wezwania).

Dalszych informacji udziela:
Michał Jarczyński, Prezes ARCTIC PAPER S.A.
telefon: +48 61 62 62 007
email: michal.jarczynski@arcticpaper.com

Wszelkie informacje związane z wezwaniem są dostępne na stronie: www.arcticpaper.com

NOTA PRAWNA
Oferta zgodna z warunkami opisanymi w niniejszej informacji prasowej nie jest przeznaczona dla osób, których uczestnictwo w Wezwaniu wymagałoby sporządzenia dodatkowego dokumentu oferty lub dokonania dodatkowej rejestracji lub podjęcia jakichkolwiek dodatkowych działań wobec tych podjętych w zgodzie z prawem szwedzkim.

Niniejsze ogłoszenie zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości Arctic Paper, Rottneros i połączonej Grupy. Ze swej natury stwierdzenia dotyczące przyszłości zawierają elementy ryzyka i niepewności, ponieważ odnoszą się do zdarzeń i zależą od okoliczności, które mogą, ale nie muszą zajść w przyszłości. Arctic Paper ostrzega, iż stwierdzenia dotyczące przyszłości nie są gwarancją przyszłych wyników i faktycznych rezultatów działań grupy, kondycji finansowej i płynności, a rozwój branży, w której operuje Połączona Grupa może znacząco różnić się od sugerowanego przez stwierdzenia dotyczące przyszłości zawarte w niniejszym dokumencie. Owe stwierdzenia dotyczące przyszłości wyrażane są jedynie na dzień niniejszego oświadczenia. Arctic Paper nie podejmuje żadnego zobowiązania do uaktualnienia lub publicznego poprawienia jakiegokolwiek ze stwierdzeń dotyczących przyszłości, czy to w rezultacie pojawienia się nowych informacji, przyszłych zdarzeń czy z innych względów, i otwarcie zrzeka się jakiegokolwiek zobowiązania czy działania w kierunku publicznego ujawnienia jakichkolwiek uaktualnień bądź poprawek do któregokolwiek ze stwierdzeń dotyczących przyszłości zawartych w niniejszym dokumencie w celu odzwierciedlenia w oczekiwaniach Arctic Paper odnośnie takiego stwierdzenia lub jakichkolwiek zmian zdarzeń, warunków lub okoliczności, na których opiera się którekolwiek z takich stwierdzeń.
Niniejsza informacja prasowa oraz jakakolwiek dokumentacja związana z ofertą nie jest dystrybuowana i nie może być przesyłana pocztą elektroniczną lub w jakikolwiek inny sposób przesyłana lub przekazywana w państwie lub do państwa, w którym takie przesyłanie lub oferta wymagałyby podjęcia jakichkolwiek dodatkowych działań albo w którym byłyby w sprzeczności z jakimkolwiek przepisem prawa lub innym przepisem obowiązującym w danym państwie – jakiekolwiek takie działanie nie jest dozwolone ani zaaprobowane przez Arctic Paper. Jakakolwiek rzekoma akceptacja Oferty wynikająca bezpośrednio lub pośrednio z naruszenia powyższych zastrzeżeń może być pominięta.

Oferta nie jest składana, bezpośrednio lub pośrednio, za pośrednictwem poczty elektronicznej czy to przy użyciu jakichkolwiek innych urządzeń i środków (włączywszy, bez ograniczeń, transmisji faksem, pocztą elektroniczną, telexem, telefonicznie i z użyciem internetu) w i do Australii, Hong Kongu, Japonii, Kanady, Nowej Zelandii, RPA i USA, i Oferta nie może być zaakceptowana przez żaden sposób użycia, środek, pośrednictwo bądź urządzenie pochodzące z lub znajdujące sIę na terenie Australii, Hong Kongu, Japonii, Kanady, Nowej Zelandii, RPA i USA. Zgodnie z powyższym, niniejsza informacja prasowa jak również jakakolwiek dokumentacja związana z Ofertą nie są i nie mogą być przesyłane pocztą elektroniczną ani w żaden inny sposób dystrybuowane, przekazywane czy przesyłane w lub do Australii, Hong Kongu, Japonii, Kanady, Nowej Zelandii, RPA i USA.

Arctic Paper nie przekaże żadnego wynagrodzenia związanego z Ofertą do Australii, Hong Kongu, Japonii, Kanady, Nowej Zelandii, RPA i USA.

Niniejsza informacja prasowa nie jest i nie może być przesyłana do akcjonariuszy o zarejestrowanym adresie w Australii, Hong Kongu, Japonii, Kanadzie, Nowej Zelandii, RPA i USA. Banki, brokerzy, dealerzy i inni powiernicy posiadający akcje innych osób z Australii, Hong Kongu, Japonii, Kanady, Nowej Zelandii, RPA i USA nie mogą przesyłać niniejszej informacji prasowej ani żadnego innego dokumentu otrzymanego w związku z ofertą do tych osób.

Akcje Arctic Paper nie są i nie będą zarejestrowane zgodnie z Ustawą o Papierach Wartościowych Stanów Zjednoczonych 1933, z poprawkami („Ustawa o Papierach Wartościowych”), i nie mogą być oferowane ani sprzedawane w USA dopóki taka rejestracja zgodnie z Ustawą o Papierach Wartościowych nie będzie dokonana, lub dopóki zwolnienie z obowiązku rejestracji nie będzie dostępne.

piątek, 14 gru, 2012