GRUPA ARCTIC PAPER PO TRZECH KWARTAŁACH 2012: SOLIDNE WYNIKI FINANSOWE, REKORDOWY WOLUMEN SPRZEDAŻY W III KWARTALE

Arctic Paper S.A., jeden z wiodących w Europie producentów objętościowego papieru książkowego oraz graficznego papieru wysokogatunkowego, wypracował po trzech kwartałach 2012 roku przychody ze sprzedaży w wysokości 1 986 mln zł (czyli wyższe o 7,1% od osiągniętych w tym samym okresie rok wcześniej), wynik EBITDA sięgający ponad 133,6 mln zł (wzrost o 48,4%) oraz zysk operacyjny w wysokości ponad 41,5 mln zł (wobec straty rok wcześniej). Zysk netto Arctic Paper w tym okresie sięgnął blisko 16,2 mln zł, wobec straty w tym samym okresie rok wcześniej.

W III kwartale 2012 roku popyt na papiery wysokogatunkowe w Europie był niższy o 5,6% od obserwowanego w II kwartale 2012 oraz niższy o 3,8% od odnotowanego w III kwartale 2011 roku. Pomimo takiej sytuacji, Spółka zanotowała w tym okresie rekordowy w swojej historii wolumen sprzedaży, który zwiększył się o 6,5% w porównaniu do zanotowanego w analogicznym kwartale 2011 roku. W porównaniu do II kwartału 2012 r. wolumen sprzedaży był o 7,8% wyższy. Poziom liczby zamówień W III kwartale utrzymał się na stabilnym poziomie.

Wykorzystanie mocy produkcyjnych Spółki w III kwartale 2012 roku kształtowało się na wysokim poziomie 97% i było o 1,9 p.p. wyższe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Średnie wykorzystanie zdolności produkcyjnych w okresie ostatnich 12 miesięcy wyniosło około 95%.

W III kwartale Grupa kontynuowała projekty zapoczątkowane w poprzednich okresach. Spółka dokonała optymalizacji oferty produktowej, co będzie miało pozytywny wpływ na wyniki osiągane przez fabryki w Kostrzynie i Mochenwangen w kolejnych kwartałach.

WYNIKI FINANSOWE – SZCZEGÓŁY
Wybrane wyniki finansowe Grupy Arctic Paper po trzech kwartałach przedstawia poniższa tabela:
tabela 1
Wybrane kwartalne wyniki finansowe Grupy Arctic Paper przedstawia poniższa tabela:

tabela 2

*Odnotowany zysk netto w trzecim kwartale 2011 roku był konsekwencją nadwyżki dodatnich różnic kursowych nad ujemnym w tym okresie.

Grupa Arctic Paper odnotowała znaczącą poprawę wyników, w ujęciu narastającym, w porównaniu do trzech kwartałów roku poprzedniego.
Na uwagę zasługuje także wysoki poziom przychodów w samym III kwartale, związany między innymi ze wzrostem wolumenu sprzedaży o 6,5% w porównaniu do analogicznego kwartału ubiegłego roku oraz o 7,8% w odniesieniu do drugiego kwartału tego roku.
Zysk ze sprzedaży w trzecim kwartale 2012 roku wyniósł 104 mln PLN i był o 6,5% wyższy niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Marża zysku ze sprzedaży w bieżącym kwartale wyniosła 15,5% w porównaniu do 15,3% w analogicznym okresie poprzedniego roku (wzrost o 0,2 p.p.). Główną przyczyną wzrostu marży zysku ze sprzedaży był znacznie niższy poziom kosztów energii (głównie na skutek przychodów ze sprzedaży certyfikatów kogeneracji) częściowo skompensowany przez wzrost kosztów celulozy.
Jednocześnie Grupa zanotowała w III kwartale tego roku stratę netto na poziomie blisko 1,5 mln zł. Wpływ na to miały przede wszystkim ujemne różnice kursowe, które wyniosły w III kwartale blisko 3 mln zł, a także koszty odsetek od finansowania w kwocie blisko 8,5 mln zł.

SPRZEDAŻ W III KWARTALE 2012 ROKU

Przychody ze sprzedaży Grupy Arctic Paper w III kwartale 2012 roku wyniosły 673 mln zł, co stanowi wzrost o 4,9% w porównaniu do III kwartału 2011 roku oraz o 6,4% w porównaniu do II kwartału 2012 roku.
Przychody ze sprzedaży narastająco po dziewięciu miesiącach 2012 roku osiągnęły wartość blisko 2 mld zł, co stanowi wzrost w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku o 7,1%.

Przychody ze sprzedaży ogółem (mln PLN)
przychody ze sprzedazy ogolem

Przychody na tonę sprzedanego papieru wyrażone w PLN wyniosły w III kwartale 2012 roku 3 272 zł, co stanowi spadek o 1,3% w porównaniu do wyniku osiągniętego w II kwartale 2012 roku oraz spadek o 1,5% w porównaniu do III kwartału 2011 roku.

Przychody ze sprzedaży na tonę papieru (tys. PLN)przychody ze sprzedazy na tone papieru
W III kwartale 2012 roku Grupa Arctic Paper zanotowała rekordowy w swojej historii wolumen sprzedaży, który wyniósł 206 tys. ton. Jest to wzrost o 6,5% w porównaniu do III kwartału 2011 roku oraz o 7,8% w porównaniu do II kwartału 2012 roku. Narastająco po dziewięciu miesiącach wolumen sprzedaży wyniósł blisko 600 tys. ton i był wyższy o 4,6% od wyniku osiągniętego w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Wolumen sprzedaży (tys. ton)
wolumen sprzedazy

W trzecim kwartale tego roku, pomimo relatywnie niskiego popytu na wysokogatunkowe papiery graficzne, na który dodatkowy negatywny wpływ miał także okres wakacyjny, wypracowaliśmy rekordowy w naszej historii wolumen sprzedaży, który wyniósł 206 tys. ton. Oznacza to, że w ciągu dziewięciu miesięcy tego roku wolumen sprzedaży sięgnął blisko 600 tys. ton. Nasze przychody  ze sprzedaży po trzech kwartałach wzrosły natomiast o 7,1% i sięgnęły blisko 2 mld zł. Jednocześnie w okresie 9 miesięcy tego roku wypracowaliśmy blisko 16,2 mln zł zysku netto, wobec straty rok wcześniej. W efekcie oceniam, że Grupa dobrze radzi sobie na obecnym wymagającym rynku - powiedział Michał Jarczyński, Prezes Arctic Paper S.A.

Jednym z ciekawszych zamówień w III kwartale tego roku, było zamówienie na 8 tys. ton papieru Pamo  — czyli bliskie miesięcznych zdolności produkcyjnych papierni Mochenwangen, przeznaczonego na europejskie edycje książki „Pięćdziesiąt twarzy Greya” — dodał Michał Jarczyński, Prezes Arctic Paper S.A.

Dalszych informacji udzielą:
Michał Jarczyński, Prezes Arctic Paper S.A.
Ph.: +48 61 62 62 007
E-mail: michal.jarczynski@arcticpaper.com

niedziela, 18 lis, 2012