GRUPA ARCTIC PAPER ZNACZĄCO POPRAWIA WYNIKI FINANSOWE W 2014 ROKU

Grupa Arctic Paper wypracowała w 2014 roku znacząco lepsze wyniki finansowe niż rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 238,5 mln zł (wzrost o ponad 227%), zysk operacyjny przekroczył 116,6 mln zł (wobec straty na poziomie 151,6 mln zł rok wcześniej), a zysk netto wyniósł 78,2 mln zł (w porównaniu z 152,2 mln straty po 2013 roku). Przychody ze sprzedaży w 2014 roku osiągnęły poziom 3,1 mld zł, czyli były zbliżone do uzyskanych w 2013 roku.

Tak dobre wyniki finansowe w 2014 roku zostały wypracowane dzięki wprowadzonym w ubiegłym roku działaniom naprawczym i usprawnieniom organizacyjnym. Ponadto na wyniki 2014 roku wpływ miały sprzyjające czynniki zewnętrzne, takie jak ceny celulozy i kursy wymiany walut. Początek roku 2015 pokazał jednak, że zmienność kursów walut europejskich jest czynnikiem, który powinien być w centrum uwagi Grupy.

Pobierz komunikat prasowy

poniedziałek, 23 mar, 2015