Arctic Paper Kostrzyn

Budowa nowej elektrociepłowni przez Arctic Paper Kostrzyn S.A.

Arctic Paper Kostrzyn SA w roku 2007 zakończyła nową inwestycję - budowę nowej elektrociepłowni gazowej, w miejsce wcześniej użytkowanej – elektrociepłowni opalanej węglem.

Podstawowym celem budowy nowej Elektrociepłowni było zastąpienie produkcji ciepła i energii elektrycznej na bazie węgla, produkcją energii i ciepła na bazie gazu ziemnego ze złóż lokalnych, a także dostosowanie do nowych wymogów środowiskowych.

Finansowanie
Projekt był współfinansowany ze środków SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW, Działanie 2.4: Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie dostosowywania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska.

Arctic Paper Kostrzyn uzyskała środki w ramach poddziałania 2.4.1 — przeprowadzenie inwestycji koniecznych do uzyskania pozwolenia zintegrowanego. Celem tego poddziałania jest zapobieganie powstawaniu i redukcja zanieczyszczeń różnych komponentów środowiska poprzez dostosowanie się przedsiębiorstw do wymogów Najlepszych Dostępnych Technik (BAT),
a wspierane są projekty polegające na zmianie technologii na technologie służące ograniczeniu wielkości emisji niektórych substancji i energii, zmniejszeniu zapotrzebowania na energię, wodę i surowce.

Instytucją Wdrażającą dla tego Działania jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. http://www.nfosigw.gov.pl/site/.

Opis projektu
Produkcja papieru wymaga energii elektrycznej
i pary technologicznej wykorzystywanej w procesie przygotowania masy papierniczej, a następnie suszenia wstęgi papieru w maszynach papierniczych. Z tego względu integralną częścią fabryki jest własna elektrociepłownia. Użytkowana wcześniej, ponad 40-letnia elektrociepłownia węglowa osiągnęła maksimum swoich możliwości wytwórczych i oprócz niemożności sprostania wymogom w zakresie ochrony środowiska, stanowiła barierę w dalszym rozwoju Papierni. Na bazie przeprowadzonych analiz, wybrano koncepcję budowy nowej elektrociepłowni, opalanej gazem ziemnym pochodzącym ze złóż lokalnych, zlokalizowanych w woj. lubuskim i zachodniopomorskim. Wybór tego wariantu pozwolił na uniknięcie wszelkich ryzyk związanych
z eksploatacją elektrociepłowni węglowej oraz przyniesie bardzo duży efekt ekologiczny dla środowiska naturalnego. Zrealizowana inwestycja ma kluczowe znaczenie dla Przedsiębiorstwa, gdyż stanowiła o możliwości dalszego rozwoju fabryki.
W związku ze zmianą technologii wytwarzania energii konieczne było zainstalowanie nowych urządzeń do spalania gazu, instalacji energetycznych i urządzeń pomocniczych.

Projekt obejmował budowę elektrociepłowni gazowej składającej się z:

 • układu gazowo — parowego z turbiną gazową typu MARS 100 o mocy nominalnej 10,9 MWel, wysokoprężnym parowym kotłem odzysknicowym o wydajności 45 t/h (40 bar (g) /430ºC) z palnikiem dopalającym
 • kotła wysokoprężnego o wydajności 65t/h (40 bar) z palnikami dwupaliwowymi (gaz / olej)
 • kotła o wydajności 33t/h (23 bar) z palnikami dwupaliwowymi (gaz / olej)
 • turbiny parowej o mocy 12 MW — modernizacja istniejącej maszyny
 • stacji przygotowania wody — demineralizacja i odgazowanie
 • pompowni wody zasilającej z dwoma nowymi pompami o wydajności 88 t/h, ponadto wykorzystana zostanie jedna pompa istniejąca
 • układu paliwa rezerwowego (olej opałowy lekki)
 • układu wyprowadzenia mocy elektrycznej (modernizacja istniejącego)
 • układu elektrycznego zasilania potrzeb własnych EC.

Elektrociepłownia jest zasilana paliwem gazowym — niskokalorycznym gazem ziemnym (wysokozaazotowanym) z lokalnych złóż ropno-gazowych (dostawca – Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. — Zielonogórski Zakład Górnictwa Nafty i Gazu).
http://www.zzgnig.com.pl/

Korzyści dla środowiska z tytułu realizacji inwestycji w nową energetykę:
W wyniku realizacji projektu zostały osiągnięte następujące korzyści dla środowiska:

 • niższa emisja pyłów i gazów cieplarnianych z tytułu zmiany technologii (zamiana węgla na gaz)
 • zlikwidowanie źródła powstawania żużla (ponad 20 tys. ton rocznie), a tym samym uniknięcie problemu ze składowaniem żużla
 • zlikwidowanie emisji z tytułu transportu żużla (w przypadku sprzedaży żużla był on wywożony samochodami ciężarowymi) będącego efektem spalania węgla
 • obniżenie emisji z tytułu wytwarzania energii elektrycznej w elektrowniach zawodowych (większa wydajność własnej elektrociepłowni, co wiąże się z obniżeniem ilości energii kupowanej z elektrowni)
 • likwidacja uciążliwego hałasu z tytułu transportu, a tym samym poprawa warunków życia mieszkańców Kostrzyna i innych miejscowości, przez które transportowany jest węgiel i żużel (transport węgla i żużla odbywał się transportem samochodowym).

Harmonogram realizacji projektu
Grudzień 2005 — rozpoczęcie prac budowlanych
Marzec 2006 — dostawa pierwszego kotła (LP)
Kwiecień 2006 — zakończenie budowy gazociągu
Maj 2006 — „odkręcenie kurka” — rozpoczęcie funkcjonowania pierwszego kotła (LP)
Czerwiec 2006 — dostawa pozostałych kotłów (HP
i HRSG)
Sierpień 2006 — dostawa turbiny
Wrzesień 2006 — całościowe uruchomienie kotłowni i pierwsze uruchomienie turbiny
Styczeń 2007 — zakończenie prac, rozruch turbiny