Arctic Paper Kostrzyn

Informacja o projekcie

W 2006 roku ukończono budowę I bloku elektrociepłowni gazowej. Inwestycja ta pozwoliła na zamknięcie wcześniej eksploatowanej elektrociepłowni węglowej, co spowodowało radykalną redukcję emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz wyeliminowało źródło powstawania uciążliwego odpadu — żużla.
Od tego momentu zakład produkuje energię elektryczną i cieplną w oparciu o ekologiczne źródło zasilania, jakim jest gaz ziemny ze źródeł lokalnych.

Rozwój kostrzyńskiej papierni ściśle wiąże się ze zwiększaniem wydajności obu maszyn papierniczych. Większa produkcja papieru wymaga zwiększania ilości energii elektrycznej i cieplnej na potrzeby produkcji.

Realizacja budowy II bloku pozwoliła na osiągnięcie pełnej niezależności energetycznej zakładu — całość energii elektrycznej wytwarzana będzie na miejscu. Energia będzie wytwarzana w najbardziej efektywny sposób — w kogeneracji (CHP — Combined Heat and Power) w ramach procesu technologicznego, w którym elektrociepłownia wytwarza energię elektryczną i cieplną.

Rozbudowę elektrociepłowni o II blok rozpoczęto w 2008 roku, a zakończono w 2009 roku. Obecnie łączna moc cieplna wynosi 169 MWt, a moc elektryczna 40,4 MWe.

Finansowanie
Budowa II bloku parowo-gazowego, jako inwestycja ekologiczna, wykorzystująca gaz ziemny ze źródeł lokalnych, uzyskała wsparcie Fundacji EkoFundusz. Wsparcie EkoFunduszu stanowi ok. 25% wartości inwestycji. EkoFundusz został powołany w 1992 roku przez Skarb Państwa i reprezentowany jest przez Ministra Finansów, dla efektywnego zarządzania środkami finansowymi pochodzącymi z zamiany części zagranicznego długu na wspieranie przedsięwzięć w ochronie środowiska. Zadaniem Fundacji jest finansowanie przedsięwzięć w dziedzinie ochrony środowiska, które mają nie tylko istotne znaczenie w skali regionu czy kraju, ale także wpływają na osiągnięcie celów ekologicznych.

Zakres prac II bloku elektrociepłowni:

  • turbozespół gazowy TG2 o mocy 10,9 MWel
  • kocioł odzysknicowy HRSG2 o wydajności 45 t/h i ciśnieniu 40 bar
  • modernizacja sieci elektroenergetycznej
  • budynki wraz z infrastrukturą
  • rozbudowa systemu nadzoru i sterowania

Kalendarium prac (blok II)

  • wrzesień 2008 roku — uzyskanie pozwolenia na budowę, rozpoczęcie prac budowlanych 
  • marzec 2009 — dostawa turbozespołu TG2, dostawa kotła HRSG2, rozpoczęcie prac montażowych
  • czerwiec 2009 — rozruch turbiny TG2 
  • lipiec 2009 — rozruch kotła HRSG2
  • wrzesień 2009 — pozwolenie na użytkowanie

Podstawowe parametry (blok I i II)
Moc cieplna — 169 MWt
Moc elektryczna — 40,4 Mwe
Koszt inwestycji — 160 mln PLN
Dotacje unijne, NFOŚiGW, EkoFundusz — 45 mln PLN
Roczne zużycie gazu — 3 210 000 GJ
Redukcja emisji do atmosfery: pyłów ponad 99%, gazów cieplarnianych ponad 60%