Arctic Paper Kostrzyn

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Arctic Paper Kostrzyn S.A.

Arctic Paper Kostrzyn SA w 2008 roku zakończyła realizację ekologicznej inwestycji, jaką jest rozbudowa oczyszczalni ścieków.

Finansowanie
Projekt był współfinansowany ze środków SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW, Działanie 2.4: Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie dostosowywania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska.

Arctic Paper Kostrzyn uzyskała środki w ramach poddziałania 2.4.2. Wsparcie dla przedsiębiorstw
w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.

Instytucją Wdrażającą dla tego Działania jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

http://www.nfosigw.gov.pl/site/ main/fundusze_strukturalne.php

Opis projektu
W roku 1999 firma produkowała 175 tysięcy ton papieru rocznie, ale ju ż w roku 2006 produkcja wyniosła 239 tysięcy ton papieru, natomiast w 2007 produkcja wzrosła do 246 tysięcy ton, a w planie jest produkcja 350 tysięcy ton papieru rocznie.
W związku z powyższym narodziła się konieczność rozbudowy oczyszczalni. Oczyszczalnia pracuje
w technologii BAS. Z angielskiego jest to skrót od Biofilm Activated Sludge. W języku polskim tłumaczy się to jako: błona biologiczna, osad czynny. Proces oczyszczania ścieków podzielony jest na dwa etapy. W pierwszym etapie ścieki do dalszego oczyszczenia przygotowują organizmy żywe zawieszone na kształtkach, których
w zbiorniku jest ponad 4 miliony sztuk. Proces ten odbywa się w reaktorze pierwszego stopnia, a polega on na pochłanianiu substancji organicznych znajdujących się w ściekach przez mikroorganizmy zawieszone na kształtkach. Na kolejnym etapie znajdują się bakterie wyższego rzędu, które już nie wymagają wykorzystywania kształtek i pływają swobodnie w reaktorze drugiego stopnia. Są one osadem zawieszonym w cieczy. Z reaktora II stopnia ścieki grawitacyjnie przepływają do osadnika, w którym oczyszczona woda gromadzi się na górze zbiornika, i jest odprowadzana do rzeki. Mikroorganizmy w formie osadu opadają na dno i stamtąd są przenoszone z powrotem do reaktora. Organizmy żywe wciąż się rozmnażają, ich nadmiar w postaci osadu nadmiernego jest co jakiś czas usuwany z układu, odwadniany i wykorzystywany dalej m.in. przez zakłady ceramiczne.

Do przeżycia wszystkich organizmów wykorzystywanych do oczyszczania ścieków konieczny jest tlen, który jest podawany do reaktorów za pomocą dmuchaw. Poza tlenem niezbędny jest pokarm, którym są ścieki oraz azot i fosfor, który jest dodawany do reaktorów. Ważna jest też odpowiednia temperatura, która wynosi 33 do 38 stopni Celsjusza. Oczyszczalnia przewidziana jest do oczyszczenia ilości 640 m3 ścieków na godzinę, co daje możliwość produkcji 350 tysięcy ton papieru rocznie. Jest to więc 100 tysięcy ton papieru produkowanego rocznie więcej niż obecnie. Natomiast zbiorniki, które zostały wybudowane muszą przetrwać minimum 25 lat. Urządzenia, które są wykorzystywane w oczyszczalni mają żywotność rzędu 10-15 lat. Trzeba również pamiętać o tym, że oczyszczalnię zawsze można zmodyfikować, zwiększając tym samym jej wydajność. Ważne jest również to, że każda zmiana technologii produkcji papieru pociąga za sobą zmianę składu chemicznego ścieków, co z kolei wpływa na zwiększenie lub zmniejszenie wydajności oczyszczalni.

Korzyści dla środowiska z tytułu realizacji inwestycji w rozbudowę oczyszczalni
W wyniku realizacji projektu zostały osiągnięte następujące korzyści dla środowiska:

  • Ograniczenie stężeń w ściekach kierowanych do rzek przygranicznych, w tym m.in. obniżenie emisji BZT5 i ChZT5.
  • Zmniejszenie ładunku zawiesiny ogólnej odprowadzanej ze ściekami
  • Zwiększenie przepustowości oczyszczalni, a tym samym umożliwienie dalszego wzrostu produkcji papieru w Arctic Paper Kostrzyn i rozwoju Firmy
  • Poprawa stanu rzek przygranicznych
  • Zmniejszenie negatywnego wpływu na walory turystyczne terenu Parku Narodowego Ujście Warty