Arctic Paper Kostrzyn

Komunikat Arctic Paper Kostrzyn S.A. dotyczący Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

17-05-2021

TARYFA DLA USŁUGI DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA KLIENTÓW PRZYŁĄCZONYCH DO SIECI ARCTIC PAPER KOSTRZYN S.A  OBOWIĄZUJĄCA OD 01-06-2021

 

19-04-2021
ARCTIC PAPER KOSTRZYN S.A. jako OSDn informuje o zakończeniu konsultacjii w sprawie aktualizacji IRiESD.

Raport konsultacji IRiESD  2021

IRiESD  2021

24-03-2021

Komunikat w sprawie rozpoczęcia konsultacji aktualizacji IRiESD  nr 1/2021 .

Karta aktualizacyjna  nr 1/2021 IRiESD 

Formularz zgłaszania uwag do aktualizacyjni   IRiESD 

10-04-2019

ARCTIC PAPER KOSTRZYN S.A.. pełniący funkcję operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego udostępnia Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD)

IRiESD  29-03-2019 .

ZAŁĄCZNIK NR 1 do IRiESD APK.
ZAŁĄCZNIK NR 2 do IRiESD APK.
ZAŁĄCZNIK NR 3 do IRiESD APK.
ZAŁĄCZNIK NR 4 do IRiESD APK.

KARTA AKTUALIZACJI nr 1/2019

 

29-03-2019
ARCTIC PAPER KOSTRZYN S.A. jako OSDn informuje o zakończeniu konsultacjii w sprawie aktualizacji IRiESD.

Raport konsultacji aktualizacji IRiESD  nr 1/2019 .

Karta aktualizacyjna  IRiESD nr 1/2019 

14-03-2019
ARCTIC PAPER KOSTRZYN S.A. jako OSDn informuje o rozpoczęciu konsultacji w sprawie aktualizacji IRiESD.

Komunikat w sprawie rozpoczęcia konsultacji aktualizacji IRiESD  nr 1/2019 .

Karta aktualizacyjna  nr 1/2019 IRiESD 

Formularz zgłaszania uwag do aktualizacyjni   IRiESD 

aktualizacja 30-09-2020
Lista sprzedawców energii elektrycznej na obszarze  funkcjonowania OSDn (ARCTIC PAPER KOSTRZYN S.A.)

Wzory dokumentów do pobrania:

Wniosek o wydanie Warunków technicznych przyłączenia do Sieci OSDn instalacji odbiorczej.

Wniosek o wydanie Warunków technicznych przyłączenia do Sieci OSDn mikroinstalacji.

Zgłoszenie przyłączenia do Sieci OSDn mikroinstalacji

Przykładowe  Warunki techniczne przyłączenia do Sieci OSDn.

Umowa o dostawę energii elektrycznej.

Zgłoszenie zmiany sprzedawcy energii elektrycznej.

Wymagane dokumenty przy składaniu wniosków

Propozycja Umowy GUD.


Informacja o podmiotach ubiegających się o przyłączenie źródeł wytwórczych do sieci o napięciu wyższym od 1 kV.

Informacje o dostępnej mocy w sieci dystrybucji Aarcti Paper Kostrzyn SA

Czas trwania czasu w dostarczaniu energii elektrycznej.

KODEKSY SIECIOWE

Kodeks Sieci NC RfG

Procedura pozwolenia na użytkowanie dla modułów wytwarzania typu A – do 50 kW mocy zainstalowanej (mikroinstalacje) przyłączanych na Zgłoszenie zgodnie z Art. 7 ust. 8d4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 

 -Procedura pozwolenia na użytkowanie dla modułów wytwarzania typu A (o mocy maksymalnej mniejszej niż 200 kW) przyłączanych w oparciu o realizację umowy o przyłączenie

 -Procedura pozwolenia na użytkowanie dla modułów wytwarzania typu B o mocy maksymalnej od 0,2 MW do 10,0 MW oraz typu C o mocy maksymalnej od 10,0 MW do 75,0 MW, przyłączanych do sieci na napięciu poniżej 110 kV

  -Wykaz informacji i dokumentów, które należy przedstawić, a także wymogi, które mają być spełnione przez właściciela zakładu wytwarzania energii, w ramach procesu weryfikacji spełnienia wymagań

  -Procedura objęcia istniejącego modułu wytwarzania energii wymogami NC RfG w przypadku modernizacji lub wymiany.

-Procedura testowania modułów wytwarzania energii wraz z podziałem obowiązków między właścicielem zakładu wytwarzania energii, a operatorem systemu na potrzeby testów

Kodeks Sieci NC DC

-Procedura pozwolenia na użytkowanie dla: instalacji odbiorczych przyłączonych do systemu przesyłowego; instalacji dystrybucyjnych przyłączonych do systemu przesyłowego; systemów dystrybucyjnych, w tym zamkniętych systemów dystrybucyjnych; jednostek odbiorczych wykorzystywanych przez instalację odbiorczą lub zamknięty system dystrybucyjny do świadczenia usług regulacji zapotrzebowania na rzecz właściwych operatorów systemów i OSP

-Procedura testowania instalacji odbiorczych przyłączonych do systemu przesyłowego wraz z podziałem obowiązków między właścicielem instalacji odbiorczej a OSP na potrzeby testów oraz warunki i procedury dotyczące wykorzystania odpowiednich certyfikatów sprzętu

 -Procedura testowania systemów dystrybucyjnych przyłączonych do systemu innego niż przesyłowy wraz z podziałem obowiązków między OSDn a Właściwym operatorem systemu na potrzeby testów oraz warunki i procedury dotyczące wykorzystania odpowiednich certyfikatów sprzętu

-Procedura testowania instalacji dystrybucyjnych przyłączonych do systemu przesyłowego wraz z podziałem obowiązków między OSDp a OSP na potrzeby testów oraz warunki i procedury dotyczące wykorzystania odpowiednich certyfikatów sprzętu

 -Procedura objęcia istniejącego systemu dystrybucyjnego przyłączonego do systemu przesyłowego wymogami NC DC w przypadku modernizacji lub wymiany instalacji dystrybucyjnej

-Procedura objęcia istniejącej instalacji odbiorczej przyłączonej do systemu przesyłowego wymogami NC DC w przypadku modernizacji lub wymiany urządzeń

 -Procedura objęcia istniejącego systemu dystrybucyjnego przyłączonego do systemu innego niż system przesyłowy wymogami NC DC w przypadku modernizacji lub wymiany urządzeń

 -Procedura objęcia istniejącego systemu dystrybucyjnego przyłączonego do systemu przesyłowego wymogami NC DC w przypadku modernizacji lub wymiany urządzeń w głębi istniejącej sieci NN, WN, SN i nn

 -Procedura objęcia istniejącej instalacji automatyki SCO w sieci OSD przyłączonego do systemu przesyłowego wymogami NC DC w przypadku modernizacji lub wymiany urządzeń

 

Kodeks Sieci NC HVDCArctic Paper Kostrzyn

TARYFA DLA USŁUGI DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA KLIENTÓW PRZYŁĄCZONYCH DO SIECI ARCTIC PAPER KOSTRZYN S.A

ARCHIWUM TARYF

Archiwum

Arctic Paper Kostrzyn

Komunikat Arctic Paper Kostrzyn S.A. dotyczący Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

2011-10-12
ARCTIC PAPER KOSTRZYN S.A. pełniąc funkcję operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego uprzejmie informuje, że zgodnie z komunikatem z dnia 23 września 2011 roku w dniu 11 października 2011 roku zakończył się proces konsultacji projektu nowej Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej („IRiESD”) – wersja 1.0. z dnia 22 września 2011 roku.

Mając na uwadze powyższe oraz obowiązek przedstawienia do zatwierdzenia IRIESD przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, Arctic Paper Kostrzyn S.A. przekazał pismem z dnia 12 października 2011 roku do Prezesa URE wniosek o zatwierdzenie IRiESD – wersja 1.0. z dnia 12 października 2011 roku.

Stosownie do powyższego, na stronie Internetowej Spółki: http://www.arcticpaper.com/osd została udostępniona IRiESD – wersja 1.0. z dnia 12 października 2011 roku, która została przekazana do zatwierdzenia przez Prezesa URE wraz z Raportem z procesu konsultacji IRiESD.

Plik do pobrania (PDF) IRiESD – wersja 1.0 z 12 października 2011r.

Plik do pobrania (PDF) Raport z procesu konsultacji IRiESD.

INFORMACJA O STRUKTURZE PALIW I INNYCH NOŚNIKÓW ENERGII PIERWOTNEJ ZUŻYWANYCH DO WYTWORZENIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ W 2013 R. ORAZ O WPŁYWIE WYTWORZENIA TEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA ŚRODOWISKO (PDF).