Zrównoważony rozwój

Certyfikaty

Pragniemy, by nasi klienci czerpali korzyści z zaangażowania grupy w ochronę środowiska. Oprócz wymienionych wcześniej certyfikatów FSC wspieramy również inne systemy akredytacji, będące gwarancją odpowiedniej troski o środowisko naturalne i stałe działania na rzecz jej poprawy. W ten sposób nasze cele są widoczne dla naszych klientów i innych zainteresowanych firm.

ISO 14001
Międzynarodowy standard, w którym zdefiniowano wymagania dotyczące troski o środowisko naturalne, które muszą spełnić certyfikowane przedsiębiorstwa. Są to np. usystematyzowane opinie na temat wydajności środowiska określane poprzez cele i plany działań, inspekcje wewnętrzne i zewnętrzne, z wymaganiem stałej poprawy warunków. Standard ten jest regularnie uaktualniany i aktualnie wymaga się dokumentu ISO 14001:2004. Certyfikacja jest przeprowadzana przez niezależne, oficjalnie zaaprobowane organy administracyjne. Dwie z trzech naszych papierni wdrożyły już ten standard i są certyfikowane zgodnie z ISO 14001. Papiernia Arctic Paper Mochenwangen jeszcze nie uzyskała stosownego certyfikatu.

EMAS (Eco Management and Audit Scheme)
Nieobowiązkowy standard zarządzania środowiskowego, w którym zdefiniowano wymagania dla przedsiębiorstw zarejestrowanych w EMAS. EMAS ustala te same wymagania co ISO 14001, ale również dodatkowe, związane np. z regularnym przygotowywaniem raportów dotyczących wpływu na środowisko naturalne.  Rejestracji dokonują zaaprobowani inspektorzy ze szwedzkiej rady zarządzania środowiskowego Swedish Environmental Management Council. Standardy te są regularnie uaktualniane i obecnie obowiązuje standard (EC) Nr 1221/2009. Dwie z trzech naszych papierni wdrożyły już ten standard i są certyfikowane zgodnie z EMAS. Papiernia Arctic Paper Mochenwangen jeszcze nie uzyskała stosownego certyfikatu.

W jego ramach papiernie Arctic Paper Kostrzyn i Arctic Paper Munkedals składają roczne sprawozdania EMAS, ze szczegółowymi informacjami na temat wpływu na środowisko.

Certyfikat OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety Management Systems – Systemy Zarządzania BHP)
Europejski system stosowany w Kostrzynie.
       
ISO 9001
Międzynarodowy standard, w którym zdefiniowano wymagania dotyczące troski o środowisko naturalne, które muszą spełnić certyfikowane przedsiębiorstwa. Wymagania te mają zapewnić prowadzenie usystematyzowanych i udokumentowanych procesów produkcji w celu zminimalizowania uszczerbków jakości
i zoptymalizowania wydajności. Certyfikacja jest przeprowadzana przez niezależne, oficjalnie zaaprobowane organy administracyjne. Zakład Arctic Paper Grycksbo i Arctic Paper Kostrzyn jest certyfikowany zgodnie z aktualnym standardem ISO 9001.

Paper Profile
To usługa informacyjna umożliwiająca klientom porównanie różnych produktów. Jest wspierany przez dystrybutorów, organizacje przemysłowe, a także przez najważniejszych producentów papieru i masy papierowej. To deklaracja zawierająca kluczowe parametry produktów i producenta.

Masa papierowa z certyfikatami FSCTM i PEFC
Obecnie 45% europejskich lasów ma certyfikaty PEFC, podczas gdy mniejszy, ale wciąż rosnący odsetek lasów ma certyfikat FSC. Firma Arctic Paper używa zarówno masy papierowej z certyfikatem FSCTM, jak i z certyfikatem PEFC.

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes)
Certyfikat stworzony 1999 roku jako niezależną międzynarodową organizację na rzecz ochrony lasów. Służy ona ocenie i wzajemnemu rozpoznawaniu potrzeb leśnictwa poprzez niezależne certyfikacje. Celem jest promocja zachowania zasobów leśnych z uwzględnieniem trzech aspektów: produkcji leśnej, ochrony środowiska i interesów społecznych.