Zrównoważony rozwój

Kodeks postępowania pracowników

Arctic Paper opisują podstawowe normy dotyczące wszystkich pracowników i reprezentantów Arctic Paper. Chcemy postępować w sposób uczciwy i etyczny we wszystkich kontaktach z naszymi partnerami. W związku z tym:

  • Pracownicy Artic Paper muszą zachowywać się uczciwie i rzetelnie we wszystkich swych kontaktach z innymi pracownikami, klientami, dostawcami i innymi partnerami, społecznościami oraz przedstawicielami władz;
  • Arctic Paper ani żaden z pracowników firmy nie może dawać lub otrzymywać niedozwolonych płatności lub łapówek lub uczestniczyć w jakichkolwiek nieetycznych działaniach biznesowych;
  • Arctic Paper stosuje przepisy antytrustowe oraz dotyczące uczciwej konkurencji oraz nie uczestniczy w działaniach ograniczających swobodę handlu i konkurencji;
  • Pracownicy Arctic Paper nie mogą wchodzić w sytuacje, w których ich interesy osobiste, rodzinne lub finansowe byłyby niezgodne z interesami Arctic Paper. Gdyby miało dojść do takiego konfliktu interesów, pracownik winien jest poinformować o nim swego przełożonego i uzyskać jego zgodę;
  • Pracownicy Arctic Paper winni przestrzegać praw własności majątkowej i intelektualnej. Obowiązek ten dotyczy także własności Arctic Paper. Obejmuje także zakaz uczestniczenia we wszelkich przedsięwzięciach mogących naruszyć prawa własności innych osób fizycznych lub prawnych;
  • Z zachowaniem zasad tajemnicy handlowej Arctic Paper prowadzi otwartą wymianę informacji. Działania marketingowe Arctic Paper są uczciwe i polegają na udostępnianiu klientom i partnerom biznesowym dokładnych i pełnych informacji na temat towarów i usług firmy;
  • Arctic Paper udziela należytego wsparcia swym klientom, wszystkie kwestie sporów i skarg traktując zgodnie z praktyką biznesową i właściwymi przepisami;
  • Arctic Paper przestrzega poufności danych dotyczących poszczególnych osób (pracowników i osób trzecich) i odpowiednio chroni tego rodzaju dane. Bez upoważnienia żaden pracownik Arctic Paper nie może uzyskiwać dostępu, zmieniać, ujawniać lub wykorzystywać danych osobowych  w celach innych niż dozwolone zgodnie z prawem. Arctic Paper otwarcie komunikuje się z pracownikami i osobami trzecimi w zakresie zmian i zasad dotyczących gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych;
  • Każdy pracownik Arctic Paper wiedzący o przypadkach naruszenia odpowiednich przepisów lub postanowień niniejszej polityki musi bezzwłocznie przekazać odpowiednie informacje swemu przełożonemu.

Styczeń 2017

Per Skoglund, CEO
Arctic Paper S.A.