Arctic Paper S.A.

Struktura akcjonariatu

Nazwa akcjonariusza Liczba akcji Udział w kapitale zakładowym
Thomas Onstad
6.223.658 8,98%
Nemus Holding AB
40.381.449 58,28%*
Håfreströms Företagspark AB 600.000 0,87%
Pozostali akcjonariusze 22.082.676 31,87%
Ogółem 69.287.783 100,00%


*posiadane pośrednio przez Thomas Onstad

...