ARCTIC PAPER S.A.

ZGROMADZENIE OBLIGATARIUSZY 2019

Zgromadzenie Obligatariuszy(WEO), w sprawie zmiany Warunków Emisji Obligacji odbędzie się 24 lipca 2019 roku, o godzinie 13.00 w siedzibie Agenta Emisji tj. Haitong Bank, S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, pod adresem: ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wejście Lumen, piętro 5.

1. Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy Arctic Paper S.A.

2. Pełnomocnictwo do reprezentowania Obligatariusza na Zgromadzeniu Obligatariuszy Arctic Paper S.A.

3. Protokół i uchwała ze Zgromadzenia Obligatariuszy Arctic Paper S.A.