Arctic Paper Group, första halvåret 2012: FÖRBÄTTRING JÄMFÖRT MED RESULTATET 2011

Arctic Paper S.A., Europas näst största tillverkare av bokpapper och en av Europas ledande tillverkare av grafiskt finpapper, genererade under det första halvåret 2012 intäkter om drygt PLN 1,3 miljarder, 8,3 procent högre än första halvåret 2011, och EBITDA om nära PLN 91,8 miljoner—nära dubbelt så mycket som första halvåret 2011. Rörelseresultatet för första halvåret 2012 uppgick till PLN 31,1 miljoner, medan nettovinsten var drygt PLN 17,7 miljoner, jämfört med en förlust för samma period föregående år.

Under det andra kvartalet 2012 minskade efterfrågan på grafiskt finpapper i Europa med 3,8 procent jämfört med första kvartalet 2012, och med 0,7 procent jämfört med andra kvartalet 2011. Under andra kvartalet 2012 ökade Arctic Papers försäljningsvolym med 4,8 procent jämfört med samma period föregående år, men minskade med 6,2 procent jämfört med föregående kvartal. Orderingången var stabil under kvartalet.

Produktionen var hög med ett produktionsutnyttjande om 98 procent under andra kvartalet 2012, en ökning med 6,6 procentenheter jämfört med samma period föregående år och med 1,2 procentenheter jämfört med första kvartalet 2012. Den genomsnittliga utnyttjandegraden under de senaste tolv månaderna var 95 procent.

Arctic Paper Group fortsätter arbetet med åtgärder som syftar till att minska kostnader och optimera produktportföljen. Inga investeringar av betydelse har gjorts under andra kvartalet 2012, men projekt som har påbörjats under tidigare kvartal i syfte att öka lönsamheten har fortsatt.

FINANSIELLT RESULTAT – DETALJER
Utvalda finansiella resultat från Arctic Paper Group presenteras i tabellen nedan:

PLN ’000 1Q 2012 2Q 2012 2Q 2011 2Q 2012/
1Q 2012
Förändring (%)
2Q 2012/
2Q 2011 Förändring (%)
Försäljings-
intäkter
680 420 632 354 577 487 -7,1% +9,5%
Rörelseresultat (förlust) 23 311 7 749 (15 190) -66,8% n/a
EBITDA 53 734 38 038 16 548 -29,2% +129,9%
Nettovinst (förlust) 9 611 8 040 (41 647) -16,3% n/a


Utvalda halvårsjämförelser 2011/2012 presenteras i tabellen nedan:

PLN ’000 1H 2012 1H 2011 1H 2012/
1H 2011
Förändring (%)
Försäljningsintäkter 1 312 774 1 212 119 +8,3%
Rörelseresultat (förlust) 31 060 (16 353) n/a
EBITDA 91 772 47 046 +95,1%
Nettovinst (förlust) 17 650 (50 113) n/a


Under det första halvåret 2012 genererade Arctic Paper Group ett tillfredsställande finansiellt resultat. Den höga intäktsnivån kan hänföras till ökade försäljningsvolymer med 3,4 procent. Valutaeffekter har också påverkat resultatet positivt, särskilt kurserna för PLN/EUR (+7,4%).

EBITDA för det första halvåret 2012 uppgick till drygt 91,8 miljoner, nästan dubbelt så mycket som under det första halvåret 2011. EBITDA-marginalen var 7 procent, jämfört med 3,9 procent för första halvåret 2011.

Under första halvåret ökade Arctic Paper Group också rörelseresultatet och nettovinsten jämfört med föregående år. Rörelseresultatet under första halvåret 2012 var nära PLN 31,1 miljoner jämfört med en förlust om PLN 16,4 miljoner under motsvarande period 2011, och nettovinsten uppgick till PLN 17,7 miljoner, jämfört med en förlust om PLN 50,1 miljoner under första halvåret 2011.

FÖRSÄLJNING DET FÖRSTA HALVÅRET 2012
Försäljningsintäkterna för Arctic Paper Group under andra kvartalet 2012 uppgick till PLN 632 miljoner, en ökning med 9,5 procent jämfört med föregående år men en minskning med 7,1 procent jämfört med första kvartalet 2012.

De totala försäljningsintäkterna för det första halvåret 2012 överträffade PLN 1,3 miljarder – en ökning med 8,3 procent jämfört med samma period föregående år.

Totala försäljningsintäkter (miljoner PLN)

Försäljningsintäkter per ton sålt papper uppgick till PLN 3 316 under andra kvartalet 2012, en minskning med 0,9 procent jämfört med första kvartalet 2012 men en ökning med 4,5 procent jämfört med andra kvartalet 2011.

Försäljningsintäkter per ton sålt papper (PLN ’000)

Under det andra kvartalet 2012 ökade gruppen sina försäljningsvolymer jämfört med samma period föregående år med 4,8 procent samtidigt som de minskade med 6,2 procent jämfört med kvartalet innan. Försäljningsvolymen under andra kvartalet 2012 uppgick till 191 000 ton och ackumulerad volym för det första halvåret 2012 var 394 000 ton, en ökning med 3,4 procent jämfört med föregående år.

Försäljningsvolym (‘000 ton)

”Det första halvåret kunde summeras på ett utmärkt sätt”, konstaterar Michał Jarczyński, CEO för Arctic Paper S.A. ”Trots en relativt låg efterfrågan på finpapper generellt, åstadkom gruppen ett bättre resultat än året innan. På grund av den osäkra ekonomiska situationen inom eurozonen var efterfrågan låg inom reklamsektorn, vilket påverkade resultatet för bestruket papper negativt. Trots att inga nya bestsellers med mångmiljonupplagor lanserades kunde vi notera höga försäljningsvolymer inom bokpapperssegmentet, där sommarsäsongen med sin höga efterfrågan på reseguider och andra böcker påverkar i en positiv riktning. Kapacitetsutnyttjandet var högt, särskilt under andra kvartalet med 98 procent. Detta representerar en tydlig tillväxt jämfört med samma kvartal för ett år sedan, då 91 procent av kapaciteten utnyttjades. Vi koncentrerar oss nu fortsatt på insatser för att minska kostnader och optimera vår produktportfölj.”

För mer information, vänligen kontakta:
Michał Jarczyński, CEO Arctic Paper S.A. +48 61 62 62 007
e-mail: michal.jarczynski@arcticpaper.com

Om Arctic Paper S.A.: Arctic Paper S.A. är en av Europas ledande leverantörer av bokpapper och grafiskt finpapper. Koncernen producerar såväl högkvalitativt bestruket som obestruket träfritt och obestruket trähaltigt papper. Huvudsakliga kundgrupper är tryckeri- och reklambranschen samt slutanvändarna inom den grafiska industrin.

Koncernens produktportfölj består av varumärkena Amber, Arctic, G-Print, Munken, Pamo och L-Print. Tillverkningen sker vid fyra olika europeiska pappersbruk; i Sverige vid Arctic Paper Munkedals och Arctic Paper Grycksbo; i Polen vid Arctic Paper Kostrzyn och i Tyskland vid Arctic Paper Mochenwangen. Den totala produktionskapaciteten för de fyra bruken är 815 000 ton papper per år.

Arctic Paper S.A. är listat på Warzawabörsen sedan oktober 2009. Majoritetsägare i Arctic Paper S.A. är det svenska bolaget Arctic Paper AB, och 25,2 % av aktierna hålls av andra investerare.

Bolaget har 1 600 medarbetare och har försäljningskontor i 15 länder runt om i Europa.

Mer information på www.arcticpaper.com

fredag, 31 aug, 2012