Arctic Paper Group, tredje kvartalet 2012: STARKT FINANSIELLT RESULTAT OCH REKORDHÖG FÖRSÄLJNINGSVOLYM UNDER ÅRETS TREDJE KVARTAL

Arctic Paper S.A., en av Europas ledande tillverkare av bokpapper och grafiskt finpapper, genererade under årets tre första kvartal 2012 intäkter om drygt PLN 1 986 miljoner (7,1 procent högre än motsvarande period föregående år), med ett EBITDA på PLN 133,6 miljoner (48,4 procents tillväxt) och ett rörelseresultat om PLN 41,5 miljoner – jämfört med en förlust året innan. Nettovinsten för Arctic Paper under det tredje kvartalet uppgick till PLN 16,2 miljoner, jämfört med en förlust under samma period föregående år.

Under det tredje kvartalet 2012 var efterfrågan 5,6 procent lägre än under Q2 2012 och 3,8 procent lägre än under motsvarande period 2011. Trots det noterade företaget sin högsta försäljningsvolym någonsin under denna period, 6,5 procent högre än under Q3 2011. Jämfört med kvartalet innan ökade försäljningsvolymen med 7,8 procent. Orderingången under Q3 var fortsatt stabil.

Produktionen var hög med ett produktionsutnyttjande om 97 procent under tredje kvartalet 2012, en ökning med 1,9 procentenheter jämfört med Q3 2011. Den genomsnittliga utnyttjandegraden under de senaste tolv månaderna var 95 procent.

Under det tredje kvartalet fortsatte arbetet med projekt för effektivisering, som påbörjats tidigare under året. Företaget har optimerat sin produktportfölj vilket kommer att ge en positiv effekt på resultaten från bruken i Kostrzyn i Polen och Mochenwangen i Tyskland under kommande kvartal.

FINANSIELLT RESULTAT – DETALJER
Utvalda finansiella resultat från Arctic Paper Group för de första tre kvartalen presenteras i tabellen nedan:

PLN ’000 1-3Q 2012 1-3Q 2011 Förändring (%)
Försäljnings-
intäkter
1 985 595 1 853 534 +7,1%
Rörelseresultat
(förlust)
41 562 (5 714) n/a
EBITDA 133 618 90 049 +48,4%
Nettovinst
(förlust)
16 168 (16 020) n/a


Utvalda kvartalsvisa finansiella resultat från Arctic Paper Group presenteras i tabellen nedan:

PLN ’000 2Q 2012 3Q 2012 3Q 2011 3Q 2012
/2Q 2012 Förändring (%)
3Q 2012
/3Q 2011 Förändring (%)
Försäljnings-intäkter 632 354 672 820 641 415 +6,4% +4,9%
Rörelse-
resultat
(förlust)
7 749 10 501 10 640 +35,5% -1,3%
EBITDA 38 038 41 845 43 003 +10,02% -2,7%
Nettovinst
förlust)
8 039 (1 483) 34 093* n/a n/a

*Nettovinsten som noterades under Q3 2011 var en konsekvens av ett positivt valutanetto under perioden.

Arctic Paper Group noterade ett påtagligt förbättrat resultat under de första tre kvartalen 2012 jämfört med motsvarande period föregående år.

Särskilt försäljningsintäkterna ökade kraftigt under det tredje kvartalet 2012, vilket bland annat kan hänföras till den ökade försäljningsvolymen med 6,5 procent jämfört med Q3 2011, och med 7,8 procent jämfört med Q2 2012.

Vinst på försäljningen under Q3 2012 var PLN 104 miljoner, en ökning med 6,5 procent jämfört med tredje kvartalet 2011. Vinstmarginalen på försäljningen under Q3 2012 var 15,5 procent, jämfört med 15,3 procent under samma period föregående år (en tillväxt med 0,2 procentenheter). Det främsta skälet till den ökade vinstmarginalen var väsentligt lägre energikostnader (huvudsakligen ett resultat av vinster från försäljning av energicertifikat), delvis motverkat av höjda massapriser.

Samtidigt noterade Arctic Paper Group en nettoförlust under det tredje kvartalet 2012 om knappt PLN 1,5 miljoner. Resultatet är en effekt huvudsakligen av negativa valutaeffekter, vilka under kvartalet uppgick till knappt PLN 3 miljoner, samt av räntekostnader för finansiering till ett belopp av knappt PLN 8,5 miljoner.

FÖRSÄLJNING UNDER ÅRETS FÖRSTA TRE KVARTAL 2012
Försäljningsintäkterna för Arctic Paper Group under Q3 2012 uppgick till PLN 673 miljoner, en ökning med 4,9 procent jämfört med samma period föregående år och med 6,4 procent jämfört med föregående kvartal 2012.

De totala försäljningsintäkterna under de första nio månaderna 2012 uppgick till nära PLN 2 miljarder, en ökning med 7,1 procent jämfört med samma period föregående år.

Totala försäljningsintäkter (miljoner PLN)

Försäljningsintäkter per ton sålt papper uppgick till PLN 3 272 under det tredje kvartalet 2012, en minskning med 1,3 procent jämfört med Q2 2012 och en minskning med 1,5 procent jämfört med samma period föregående år.

Försäljningsintäkter per ton sålt papper (PLN ’000)

Under det tredje kvartalet 2012 åstadkom Arctic Paper Group sin högsta försäljningsvolym någonsin, med 206 000 ton. Det representerar en ökning med 6,5 procent jämfört med Q3 2011 och med 7,8 procent jämfört med andra kvartalet 2012. Försäljningsvolymen under årets första nio månader uppgick till nära 600 000 ton, en ökning med 4,6 procent jämfört med samma period föregående år.

 
 

Försäljningsvolym (’000 ton)


“Under det tredje kvartalet i år, trots en relativt låg efterfrågan på grafiskt finpapper och med den ytterligare negativa effekt som sommarens semesterperiod ger, åstadkom vi ett historiskt rekord vad gäller försäljningsvolym”, konstaterar Michał Jarczyński, CEO för Arctic Paper S.A.
“Sammantaget för årets första nio månader innebär det en försäljningsvolym om nära 600 000 ton. Samtidigt ökade våra försäljningsintäkter för de första tre kvartalen med 7,1 procent, till nästan PLN 2 miljarder. Nettovinsten under årets första nio månader uppgick till PLN 16,2 miljoner jämfört med en förlust föregående år. Min bedömning är mot denna bakgrund att Arctic Paper Group presterar väl i dagens krävande marknad.”

Han tillägger: “En av de mer uppseendeväckande order vi fått under det tredje kvartalet I år var en order om 8 000 ton Pamo-papper – motsvarande nästan en månads produktions-kapacitet i pappersbruket i Mochenwangen i Tyskland – för de olika europeiska utgåvorna av boken Fifty Shades of Grey.”

För mer information, vänligen kontakta:
Michał Jarczyński, CEO Arctic Paper S.A. +48 61 62 62 007
e-mail: michal.jarczynski@arcticpaper.com

måndag, 5 nov, 2012