Arctic Paper Munkedals

Miljöpolicy

Arctic Paper Munkedals AB: s affärsidé är att producera och marknadsföra obestruket grafiskt papper av högsta kvalitet. Samtidigt skall vi vara kända för att driva ett seriöst miljöarbete och kunna erbjuda våra kunder miljöanpassade produkter.

Genom ständiga förbättringar av vår verksamhet skall vi minimera och förebygga negativ miljöpåverkan från de produkter och tjänster som vi köper, tillverkar och säljer.
Vi skall följa och helst överträffa gällande miljölagstiftning och andra miljökrav samt verka för att förebygga miljöolyckor.

Därmed skall vi:

•    Göra miljöarbetet till en integrerad del av företagets långsiktiga strategi genom att på ledningsgruppsnivå fastställa regler och rutiner för hur miljöarbetet skall organiseras och bedrivas.

•    Samråda med, informera, utbilda och engagera våra medarbetare i miljöfrågor.

•    Producera, marknadsföra och sälja produkter med minsta möjliga miljöpåverkan.

•    Ställa krav på och prioritera de leverantörer och entreprenörer som verkar för att råvaror, produkter, transporter och tjänster tillverkas och levereras på ett miljöanpassat sätt.

•    Beakta miljöpåverkan vid nyinvesteringar, ny- eller ombyggnader och andra förändringar i verksamheten.

•    Öppet kommunicera vårt miljöarbete och vår miljöpåverkan med allmänhet, kunder, leverantörer, myndigheter och övriga intressenter.

Munkedal den 22 december 2014

 
Göran Lindqvist
Verkställande direktör