Sustainability

Carbon Footprint


Att bekämpa den globala uppvärmningen är en av våra största utmaningar såväl idag som i framtiden. Papper är en produkt som tack vare sin låga klimatpåverkan har många fördelar.
 
Den viktigaste råvaran för papperstillverkning är trä, en förnybar resurs som tar upp och binder koldioxid i takt med att skogen växer. Likväl är minskade koldioxidutsläpp från tillverkning och transport av vårt papper en av de viktigaste aspekterna av Arctic Papers miljöarbete.
 
Ett exempel är vårt pappersbruk i Grycksbo, där vi nu använder biobränsle (träpellets) för all energiproduktion på anläggningen. Därigenom täcker vi in hela värmebehovet och ungefär en tredjedel av elektriciteten (resterande el köps in via elnätet). Det innebär att värme- och elproduktionen på anläggningen inte genererar några utsläpp av fossil koldioxid.

Arctic Paper Grycksbo har dessutom minskat koldioxidutsläppen från transporten av papper med över 40 % tack vare en mer effektiv användning av lastbilar, ökad användning av järnvägstransport och kortare transportavstånd.
 
Ett annat exempel är Arctic Papers pappersbruk i Kostrzyn, där stora investeringar har gjorts i moderna och effektiva energilösningar. Det moderniserade kraftverket, som drivs med naturgas (vilket är en mycket renare energiform än olja och kol) har minskat koldioxidutsläppen från pappersproduktionen med över 50% och har gjort anläggningen helt självförsörjande när det gäller värme och elektricitet.
 
Arctic Paper deklarerar öppet och tydligt koldioxidutsläppen för respektive produkt via Paper Profile-dokumenten och Carbon Footprint-deklarationerna, som kan laddas ner på vår webbplats.