Arctic Paper förvärvar Skagen Veksts innehav om 7,7 procent av aktierna i Rottneros

Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller publiceras till eller inom Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Erbjudandet lämnas inte till (och accepter godkänns inte från) personer i dessa länder eller personer i något annat land där accept av Erbjudandet skulle kräva ytterligare dokumentation, registrering eller andra åtgärder utöver vad som följer av svensk rätt.

Detta pressmeddelande har publicerats på svenska och engelska. Vid eventuell diskrepans mellan innehållen i de olika språkversionerna ska den svenska versionen äga företräde.

Ladda ner pressmeddelande (PDF)

31 januari 2013 kl 16.30

Skagen Vekst Verdipapirfondet, innehavare av sammanlagt 11 716 098 aktier i Rottneros AB (”Rottneros”), motsvarande 7,7 procent av det totala antalet utestående aktier och röster i Rottneros, har sålt 2 929 125 aktier i Rottneros till Arctic Paper S.A. (”Arctic Paper”) och 2 929 125 aktier i Rottneros till Trebruk AB (”Trebruk”) samt lämnat in dess resterande innehav om 5 857 848 aktier i Rottneros i det offentliga erbjudande om att förvärva samtliga aktier i Rottneros som Arctic Paper offentliggjorde den 7 november 2012 (”Erbjudandet”).

Trebruk har oåterkallerligen och ovillkorligen förbundit sig att i Erbjudandet lämna in de 2 929 125 från Skagen Vekst Verdipapirfondet förvärvade aktierna i Rottneros. Trebruk har dessutom oåterkallerligen och ovillkorligen förbundit sig att i Erbjudandet lämna in ytterligare 219 603 förvärvade aktier i Rottneros. Tillsammans med de 62 124 368 aktier i Rottneros som Arctic Paper kontrollerade den 7 januari 2013 och ytterligare 2 154 993 aktier i Rottneros som Arctic Paper därefter har förvärvat utanför Erbjudandet, kontrollerar Arctic Paper sammanlagt 76 215 062 aktier i Rottneros, motsvarande 50,0 procent av det totala antalet utestående aktier och röster i Rottneros.

Acceptperioden för Erbjudandet löper till och med den 4 februari 2013.

Arctic Paper S.A.

För ytterligare information kontakta:

  • Olle Grundberg, ordförande i tillsynsstyrelsen i Arctic Paper,
    tel. +46 70 654 44 20

Denna information offentliggörs enligt artikel 56, första stycket, första punkten i den polska erbjudandelagen samt lämnades för offentliggörande den 31 januari 2013 kl 16.30, i anslutning till Arctic Papers ”current report” nr.8/2013 ingiven vid Warszawabörsen.

torsdag, 31 jan, 2013