Arctic Paper kontrollerar 54,2 procent av aktierna i Rottneros

Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller publiceras till eller inom Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Erbjudandet lämnas inte till (och accepter godkänns inte från) personer i dessa länder eller personer i något annat land där accept av Erbjudandet skulle kräva ytterligare dokumentation, registrering eller andra åtgärder utöver vad som följer av svensk rätt.

Detta pressmeddelande har publicerats på svenska och engelska. Vid eventuell diskrepans mellan innehållen i de olika språkversionerna ska den svenska versionen äga företräde.

Ladda ner pressmeddelande (PDF)

27 februari 2013 kl 18.30

Den 7 november 2012 offentliggjorde Arctic Paper S.A. (”Arctic Paper”) ett offentligt erbjudande om att förvärva samtliga utestående aktier i Rottneros AB (”Rottneros”) (”Erbjudandet”).

Som tidigare meddelats hade Erbjudandet vid utgången av den andra förlängningen av acceptperioden den 4 februari 2013 accepterats av aktieägare representerande 72 226 418 aktier i Rottneros, motsvarande 47,3 procent av antalet utestående aktier och röster i Rottneros.

Under den tredje förlängningen av acceptperioden som löpte till och med den 26 februari 2013 har Erbjudandet accepterats av aktieägare representerande ytterligare 4 001 655 aktier i Rottneros, motsvarande 2,6 procent av antalet utestående aktier och röster i Rottneros. Erläggande av vederlag till de aktieägare i Rottneros som accepterat Erbjudandet under den nyssnämnda förlängningen av acceptperioden beräknas påbörjas den 7 mars 2013.

Följaktligen har Erbjudandet till och med den 26 februari 2013 accepterats av aktieägare representerande sammanlagt 76 228 073 aktier i Rottneros, motsvarande 50,0 procent av antalet utestående aktier och röster i Rottneros. Av de i Erbjudandet inlämnade aktierna har sammalagt 74 168 180 aktier i Rottneros lämnats in mot vederlag i form av aktier i Arctic Paper och sammanlagt 2 059 893 aktier i Rottneros lämnats in mot kontant vederlag.

Därutöver har Arctic Paper utanför Erbjudandet förvärvat sammanlagt 6 498 266 aktier i Rottneros, motsvarande 4,3 procent av antalet utestående aktier och röster i Rottneros. Arctic Paper kan komma att fortsätta att förvärva aktier i Rottneros under förutsättning att sådana eventuella förvärv från tid till annan bedöms vara fördelaktiga.

Således kontrollerar Arctic Paper för närvarande – genom ovannämnda förvärv i och utanför Erbjudnadet – sammanlagt 82 726 339 aktier i Rottneros, motsvarande 54,2 procent av antalet utestående aktier och röster i Rottneros. Arctic Paper har dessutom, som tidigare meddelats, utanför Erbjudandet förvärvat 2 500 000 teckningsoptioner 2010/2013 serie A i Rottneros.

Arctic Paper innehar inte, utöver vad som framgår ovan, några finansiella instrument som ger Arctic Paper en finansiell exponering motsvarande ett innehav av aktier i Rottneros. Arctic Paper äger inte och kontrollerar inte heller på annat sätt några aktier i Rotteros utöver vad som anges ovan.

Arctic Paper har beslutat att inte förlänga acceptperioden ytterligare.

Arctic Paper S.A.

För ytterligare information kontakta:

Olle Grundberg, ordförande i tillsynsstyrelsen i Arctic Paper, tel. +46 70 654 44 20

Denna information offentliggörs enligt den svenska lagen om värdepappersmarknaden liksom enligt artikel 56, första stycket, första punkten i den polska erbjudandelagen samt lämnades för offentliggörande den 27 februari 2013 kl 18.30, i anslutning till Arctic Papers ”current report” nr. 15/2013 ingiven vid Warszawabörsen.

onsdag, 27 feb, 2013