Arctic Papers bud på Rottneros: Tillägg till erbjudandehandling offentliggjord

Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller publiceras till eller inom Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Erbjudandet lämnas inte till (och accepter godkänns inte från) personer i dessa länder eller personer i något annat land där accept av Erbjudandet skulle kräva ytterligare dokumentation, registrering eller andra åtgärder utöver vad som följer av svensk rätt.

Detta pressmeddelande har publicerats på svenska och engelska. Vid eventuell diskrepans mellan innehållen i de olika språkversionerna ska den svenska versionen äga företräde.

Ladda ner pressmeddelande (PDF)
Ladda ner tillägg till erbjudandehandling (PDF)

31 januari 2013 kl 18.00

Den 7 november 2012 offentliggjorde Arctic Paper S.A. (”Arctic Paper”) ett rekommenderat offentligt erbjudande om att förvärva samtliga utestående aktier i Rottneros AB (”Rottneros”) (”Erbjudandet”). En erbjudandehandling avseende Erbjudandet offentliggjordes den 21 november 2012.

Med anledning av Rottneros bokslutskommuniké som offentliggjordes den 24 januari 2013 har Arctic Paper upprättat ett tillägg till erbjudandehandlingen som innehåller denna bokslutskommuniké. Tilläggshandlingen har godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Tilläggshandlingen har idag offentliggjorts och finns, liksom erbjudandehandlingen och anmälningssedeln, tillgänglig på Arctic Papers webbplats www.arcticpaper.com och på SEB:s webbplats www.sebgroup.com/prospectuses.

Arctic Paper S.A.

För ytterligare information kontakta:

Olle Grundberg, ordförande i tillsynsstyrelsen i Arctic Paper, tel. +46 70 654 44 20

Denna information offentliggörs enligt den svenska lagen om värdepappersmarknaden och artikel 56, första stycket, första punkten i den polska erbjudandelagen och lämnades för offentliggörande den 31 januari 2013 kl 18.00, i anslutning till Arctic Papers ”current report” nr. 9/2013 ingiven vid Warszawabörsen.

torsdag, 31 jan, 2013