Arctic Paper kontrollerar 40,7 procent av aktierna i Rottneros och förlänger acceptperioden

Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller publiceras till eller inom Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Erbjudandet lämnas inte till (och accepter godkänns inte från) personer i dessa länder eller personer i något annat land där accept av Erbjudandet skulle kräva ytterligare dokumentation, registrering eller andra åtgärder utöver vad som följer av svensk rätt.

Detta pressmeddelande har publicerats på svenska och engelska. Vid eventuell diskrepans mellan innehållen i de olika språkversionerna ska den svenska versionen äga företräde.

Ladda ner pressmeddelande (PDF)

7 januari 2013 kl 8.30

Den 7 november 2012 offentliggjorde Arctic Paper S.A. (”Arctic Paper”) ett rekommenderat offentligt erbjudande om att förvärva samtliga utestående aktier i Rottneros AB (”Rottneros”) (”Erbjudandet”).

Som tidigare meddelats hade Erbjudandet vid utgången av den ursprungliga acceptperioden den 12 december 2012 accepterats av aktieägare representerande 59 090 342 aktier i Rottneros, motsvarande 38,7 procent av det totala antalet utestående aktier och röster i Rottneros.

Under den förlängning av acceptperioden som löpte till och med den 2 januari 2013 har Erbjudandet accepterats av aktieägare representerande ytterligare 1 619 878 aktier i Rottneros, motsvarande 1,1 procent av det totala antalet utestående aktier och röster i Rottneros. Erläggande av vederlag till de aktieägare i Rottneros som accepterat Erbjudandet under den nyssnämnda förläng-ningen av acceptperioden beräknas påbörjas den 11 januari 2013.

Följaktligen har Erbjudandet till och med den 2 januari 2013 accepterats av aktieägare representerande sammanlagt 60 710 220 aktier i Rottneros, motsvarande 39,8 procent av det totala antalet utestående aktier och röster i Rottneros. Av de i Erbjudandet inlämnade aktierna har sammalagt 58 893 860 aktier i Rottneros lämnats in mot verderlag i form av aktier i Arctic Paper och sammanlagt 1 816 360 aktier i Rottneros lämnats in mot kontant vederlag.

Därutöver har Arctic Paper utanför Erbjudandet förvärvat sammanlagt 1 414 148 aktier i Rottneros, motsvarande 0,9 procent av det totala antalet utestående aktier och röster i Rottneros. Arctic Paper kan komma att fortsätta att förvärva aktier i Rottneros utanför Erbjudandet under förutsättning att sådana eventuella förvärv från tid till annan bedöms vara fördelaktiga.

Således kontrollerar Arctic Paper för närvarande – genom ovannämnda förvärv i och utanför Erbjudandet – sammanlagt 62 124 368 aktier i Rottneros, motsvarande 40,7 procent av det totala antalet utestående aktier och röster i Rottneros.

Arctic Paper har dessutom utanför Erbjudandet förvärvat 2 500 000 teckningsoptioner 2010/2013 serie A i Rottneros.

Arctic Paper innehar inte, utöver vad som framgår ovan, några finansiella instrument som ger Arctic Paper en finansiell exponering motsvarande ett innehav av aktier i Rottneros. Arctic Paper äger inte och kontrollerar inte heller på annat sätt några aktier i Rotteros utöver vad som anges ovan.

Förlängning av Erbjudandet

För att ge kvarvarande aktieägare i Rottneros mer tid att ta ställning till och möjlighet att acceptera Erbjudandet har acceptperioden förlängts till och med den 4 februari 2013. Erläggande av vederlag avseende aktier som lämnas in under den sistnänmnda förlängningen av acceptperioden förväntas påbörjas omkring den 12 februari 2013. Arctic Paper kommer härutöver inte att förlänga acceptperioden ytterligare.

Erbjudandet innebär oförändrat att Arctic Paper för varje Rottneros-aktie erbjuder 0,1872 Arctic Paper-aktier. Aktieägare i Rottneros som äger upp till 2 000 aktier i Rottneros kan, som ett alternativ, välja att erhålla ett kontant vederlag om 2,30 kronor för varje Rottneros-aktie. För fullständig information om Erbjudandet och dess villkor hänvisas till erbjudandehandlingen som finns tillgänglig på Arctic Papers webbplats, www.arcticpaper.com.

Arctic Paper S.A.

För ytterligare information kontakta:

Olle Grundberg, ordförande i tillsynsstyrelsen i Arctic Paper,
tel. +46 70 654 44 20

Denna information offentliggörs enligt artikel 56, första stycket, första punkten i den polska erbjudandelagen samt lämnades för offentliggörande den 7 januari 2013 kl 8.30.

måndag, 7 jan, 2013