Arctic Paper kontrollerar 51,6 procent av aktierna i Rottneros och förlänger acceptperioden

Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller publiceras till eller inom Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Erbjudandet lämnas inte till (och accepter godkänns inte från) personer i dessa länder eller personer i något annat land där accept av Erbjudandet skulle kräva ytterligare dokumentation, registrering eller andra åtgärder utöver vad som följer av svensk rätt.

Detta pressmeddelande har publicerats på svenska och engelska. Vid eventuell diskrepans mellan innehållen i de olika språkversionerna ska den svenska versionen äga företräde.

Ladda ner pressmeddelande (PDF)

7 februari 2013 kl 8.30

Den 7 november 2012 offentliggjorde Arctic Paper S.A. (”Arctic Paper”) ett offentligt erbjudande om att förvärva samtliga utestående aktier i Rottneros AB (”Rottneros”) (”Erbjudandet”). Erbjudandet syftade till att förvärva mer än 90 procent av antalet utestående aktier och röster i Rottneros och rekommenderades av Rottneros styrelse. Baserat på initiala kontakter med vissa aktieägare i Rottneros, bedömde dock Rottneros styrelse att en anslutningsgrad överstigande 90 procent av antalet utestående aktier och röster i Rottneros inte skulle vara möjlig att uppnå.

Därefter har emellertid den störste minoritetsaktieägaren i Rottneros, Skagen Vekst Verdipapirfondet – som tidigare offentligt avböjt Erbjudandet – ändrat inställning till Erbjudandet och genom accept av Erbjudandets aktiealternativ samt genom affär utanför Erbjudandet överlåtit hela sitt innehav om 7,7 procent av antalet utestående aktier och röster i Rottneros till Arctic Paper. Dessutom har Arctic Paper, som redovisas nedan, under senare tid väsentligen ökat sitt innehav i Rottneros. Arctic Paper bedömer därför att ett fullständigt samgående mellan bolagen återigen ligger inom räckhåll. Eftersom förutsättningarna nu förändrats, vill Arctic Paper ge samtliga aktieägare ytterligare möjlighet att ta ställning till Erbjudandet.

Arctic Paper har därför beslutat att förlänga acceptperioden till och med den 26 februari 2013. Erläggande av vederlag avseende aktier som lämnas in under förlängningen av acceptperioden förväntas påbörjas omkring den 7 mars 2013.

Som tidigare meddelats hade Erbjudandet vid utgången av den första förlängningen av acceptperioden den 2 januari 2013 accepterats av aktieägare representerande 60 710 220 aktier i Rottneros, motsvarande 39,8 procent av antalet utestående aktier och röster i Rottneros.

Under den andra förlängningen av acceptperioden som löpte till och med den 4 februari 2013 har Erbjudandet accepterats av aktieägare representerande ytterligare 11 516 198 aktier i Rottneros, motsvarande 7,5 procent av antalet utestående aktier och röster i Rottneros. Erläggande av vederlag till de aktieägare i Rottneros som accepterat Erbjudandet under den nyssnämnda förlängningen av acceptperioden beräknas påbörjas den 12 februari 2013.

Följaktligen har Erbjudandet till och med den 4 februari 2013 accepterats av aktieägare representerande sammanlagt 72 226 418 aktier i Rottneros, motsvarande 47,3 procent av antalet utestående aktier och röster i Rottneros. Av de i Erbjudandet inlämnade aktierna har sammalagt 70 288 624 aktier i Rottneros lämnats in mot verderlag i form av aktier i Arctic Paper och sammanlagt 1 937 794 aktier i Rottneros lämnats in mot kontant vederlag.

Därutöver har Arctic Paper utanför Erbjudandet förvärvat sammanlagt 6 498 266 aktier i Rottneros, motsvarande 4,3 procent av antalet utestående aktier och röster i Rottneros. Arctic Paper kan komma att fortsätta att förvärva aktier i Rottneros utanför Erbjudandet under förutsättning att sådana eventuella förvärv från tid till annan bedöms vara fördelaktiga.

Således kontrollerar Arctic Paper för närvarande – genom ovannämnda förvärv i och utanför Erbjudandet – sammanlagt 78 724 684 aktier i Rottneros, motsvarande 51,6 procent av antalet utestående aktier och röster i Rottneros. Arctic Paper har dessutom, som tidigare meddelats, utanför Erbjudandet förvärvat 2 500 000 teckningsoptioner 2010/2013 serie A i Rottneros.

Arctic Paper innehar inte, utöver vad som framgår ovan, några finansiella instrument som ger Arctic Paper en finansiell exponering motsvarande ett innehav av aktier i Rottneros. Arctic Paper äger inte och kontrollerar inte heller på annat sätt några aktier i Rotteros utöver vad som anges ovan.

Erbjudandet innebär oförändrat att Arctic Paper för varje Rottneros-aktie erbjuder 0,1872 Arctic Paper-aktier. Aktieägare i Rottneros som äger upp till 2 000 aktier i Rottneros kan, som ett alternativ, välja att erhålla ett kontant vederlag om 2,30 kronor för varje Rottneros-aktie. För fullständig information om Erbjudandet och dess villkor hänvisas till erbjudandehandlingen som finns tillgänglig på Arctic Papers webbplats, www.arcticpaper.com.

Arctic Paper S.A.

För ytterligare information kontakta:

  • Olle Grundberg, ordförande i tillsynsstyrelsen i Arctic Paper,
    tel. +46 70 654 44 20

Denna information offentliggörs enligt den svenska lagen om värdepappersmarknaden liksom enligt artikel 56, första stycket, första punkten i den polska erbjudandelagen samt lämnades för offentliggörande den 7 februari 2013 kl 8.30, i anslutning till Arctic Papers ”current report” nr. 11/2013 ingiven vid Warszawabörsen.

(1) Aktiemarknadsnämnden har i sitt uttalande 2013:11 meddelat att förlängningen av acceptperioden är förenlig med NASDAQ OMX Stockholms regler rörande offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden och god sed på aktiemarknaden.

torsdag, 7 feb, 2013