Milieu

Milieubeleid

Onze fabrieken staan in prachtige natuurgebieden, nabij waterlopen. Daarom is ecologisch denken onze tweede natuur geworden. Bij alles wat we doen, denken wij na over de impact op het milieu, proberen wij het gebruik van natuurlijke rijkdommen en energie te beperken en manieren te vinden om ons duurzaam te ontwikkelen.

Een veeleisend beleid
Alle maatregelen die we treffen, staan in het kader van ons milieubeleid: elk bedrijf binnen onze onderneming dient actief te ijveren voor het behoud van een goed extern en intern milieu. Voor er een beslissing genomen wordt over een investering of een verandering in het productieproces, moeten de gevolgen voor het milieu grondig geëvalueerd worden. Dit gebeurt in samenwerking met de bedrijfsdirectie, de werknemers en de plaatselijke overheid.

Wat wij doen, doen onze leveranciers ook
De eisen die we onszelf opleggen, stellen we ook aan onze leveranciers. Ook buiten ons bedrijf zelf is ons ecologisch denken, waar mogelijk, de regel. Elk onderdeel van de toeleveringsketen, van de ontginning van ruwe grondstoffen tot bij de leveranciers, moet voldoen aan onze strenge vereisten.

 Arctic Paper’s Milieubeleid

De Groep streeft in zijn activiteiten naar duurzame ontwikkeling en een efficiënt gebruik van grondstoffen en energie. De Board of Directors, Group Management en Mill Management hebben een gedeelde verantwoordelijkheid voor wat betreft milieuzaken. De directeur van elke fabriek is verantwoordelijk voor de lopende milieuprojecten.

Elk onderneming in de Groep moet een milieuvriendelijk en aangenaam werkklimaat nastreven. De bedrijven moeten voortdurend inspanningen leveren om de externe en interne werkomgeving zo milieuvriendelijk mogelijk te maken binnen de technische en economische mogelijkheden.

Bij elke stap van het proces, van de aankoop van grondstoffen, via kwaliteitsbeheer en marketing tot de ditributie naar eindklanten, moet men de kleinst mogelijke impact op het milieu nastreven.

Bij de aankoop van onze pulp onderzoeken wij de oorsprong van de grondstof uit het bos die gebruikt wordt om de pulp te produceren. Wij kopen pulp die afkomstig is uit duurzaam beheerde bossen. Wij geven de voorkeur aan gecertificeerde pulp wanneer deze beschikbaar is.

Vooraleer men een beslissing neemt over nieuwe investeringen, nieuwe of gewijzigde processen of grote veranderingen in het productieproces, dienen de consequenties voor het leef-en werkmilieu onderzocht te worden in een grondige analyse, en vervolgens besproken te worden met het management, de overheid en de werknemers. Respect voor het milieu vormt eveneens een wezenlijk onderdeel bij het vermarkten van de producten van de Groep.

De Groep heeft als doel een lange termijn milieubeleid te volgen, zowel in Zweden, Duitsland en Polen als op internationaal vlak, en de ontwikkelingen op dit vlak op de voet te volgen en actief deel te nemen aan onderzoeksprojecten. De Groep zal op een open en objectieve mannier communiceren over de interne en externe milieupolitiek.

 Arctic Paper, 29 Januari 2014

Wolfgang Lübbert, CEO