Miljø

Samfunnsansvar (CSR policy)

Arctic Paper skal drive sin virksomhet på en måte som anerkjenner, respekterer og fremmer samfunnsansvar i aktiv og konstruktiv dialog med interessenter på lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå.

Med samfunnsansvar innebærer ansvar for vår beslutningstaking og aktiviteter med konsekvenser for samfunn og miljø.

Interessenter
Våre viktigste interessenter er våre kunder, forretningspartnere (agenter), ansatte, investorer, leverandører og entreprenører, lokalsamfunn og lokale, nasjonale og internasjonale myndigheter.

Åpenhet og ansvarlighet
Vi må være åpne og transparente i alle våre beslutninger og aktiviteter som påvirker samfunnet og miljøet. Vi er ansvarlige for alt vi gjør. Vi vil alltid følge gjeldende lover og regler, og vi skal respektere, vurdere og svare på våre interessenters interesser. Vi bør opptre etisk og aktivt fremme etisk atferd basert på ærlighet, likeverd og integritet. Vi tror på en rettferdig og fri handel. Vi vil ikke delta i noen form for bestikkelser eller korrupsjon.

Menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter
Vi respekterer menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter lover. Vi forventer at våre leverandører og underleverandører gjør det samme. Vi tillater ikke diskriminering eller trakassering i noen form. Våre ansatte har rett til å organisere seg, bli med i foreninger og forhandle med selskapet. Vi tillater ikke tvangs- eller barnearbeid. Vi jobber kontinuerlig for å forbedre arbeidsmiljøet på arbeidsplassene våre. Vårt mål er å skape et trygt arbeidsmiljø og oppnå optimal fysisk, psykisk og sosialt velvære for våre ansatte.

Miljø
Vi arbeider for økt holdbarhet. Vi vil hele tiden strebe etter å minimere miljøpåvirkningen. Råvarer, energi og andre ressurser skal brukes effektivt og med respekt for miljøet. Miljøhensyn skal gjennomsyre hele verdikjeden og utgjør en integrert del av vår innkjøpsprosessen. Vi skal verifisere tre og fibers opprinnelse og bare kjøpe disse varene fra juridiske og kontrollerte kilder. Vi vil aktivt fremme et sertifisert bærekraftig skogbruk.

CSR-policy integrert i organisasjonen
Denne CSR-policy dekker alle Arctic Papers virksomheter og ansatte. Alle administrerende direktører i Arctic Papers selskaper har ansvar for å formidle kunnskap, implementere og å sikre etterlevelse av denne CSR politikk innenfor hver enkelt bedrift. Alle ledere med operative oppgaver, personalansvar eller ansvar for forretningsprosesser skal aktivt støtte implementeringen ved å tilpasse eksisterende og nye lokale retningslinjer, prosedyrer og beslutninger.


Michał Jarczyński, CEO
Arctic Paper S.A.

Januar 2020

ARCTIC PAPER S.A

Corporate Social Responsibility reports

tirsdag, 16 mar, 2021

CSR Report 2020